ข่าว-บทความ ปี 2555-2550ปี 2555


วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์  
10 ก.ย.55 การแถลงผลงานของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี  pdf
3 ก.ย.55 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)  pdf
     

ปี 2554


วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์  
26 ส.ค. 54 การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  pdf
23 ส.ค. 54 การแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา  pdf
7 เม.ย 54 รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 pdf
     

 ปี 2553


วดป.
ระเบียบ  
30 ธ.ค.53 แต่งตั้งคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงการคลัง pdf
พ.ย.53 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง CSR ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง pdf
23-27 ก.ค.53 Thailand Northern Handicraft and Financial Expo
2010 เปิดประตูสินค้าหัตถกรรม สู่เวทีโลก ภายใต้แนวคิด “Creative Craft for Creative Economy” เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมไทยเชื่อมโลก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณพื้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Link
5 เม.ย.53 ประกาศข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2553 และข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 และแบบรายงานตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง pdf
1 เม.ย.53 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการของกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ pdf
  1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงการคลังด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 pdf
  2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 pdf
  3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทราบและถือปฏิบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 pdf
  4.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาการมาปฏิบัติราชการและการลาราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 pdf
  5.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบและถือปฏิบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 pdf
 
วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์  
ตุลาคม 53 รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 pdf
กุมภาพันธ์ 53 ยุทธศาสตร์การป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม)
pdf
18 ม.ค. 53
ผลงานกระทรวงการคลังในรอบ 1 ปี และนโยบายการดำเนินงานปี 2553 pdf
     

ลำดับ
ภาษีอากร
ไฟล์/ขนาด
1 บัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรที่ อ 1/2552 (11 ม.ค. 2553)
pdf
2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 1/2552 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย (8 ม.ค. 2553)
pdf
3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 2/2552 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์ (8 ม.ค. 2553) pdf
4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 3/2552 เรื่อง ยกเลิกอัตราเงินชดเชย และกำหนดสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย (8 ม.ค. 2553)
pdf

ปี 2552

  รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์  
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรํฐบาลของรัฐบาล รอบ 6 เดือน (มกราคม- มิถุนายน 2552) pdf
  คำชี้แจงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 pdf
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 717/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (ปลัดกระทรวงการคลัง) pdf
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 675/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง pdf
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 674/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน pdf
     


ปี 2551
 

  รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์  
     รายงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของกระทรวงการคลัง pdf
     รายงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง pdf
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3

pdf
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2

pdf
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1

pdf
 

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องร่างหลักเกณฑ์และการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ

pdf
 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

pdf
     
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
     คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา (29 ธันวาคม 2551) pdf
 

คำแถลงของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (7 ตุลาคม 2551)

pdf
 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา (18 กุมภาพันธ์ 2551)

pdf
     
ลำดับ
พ.ร.บ./กฎกระทรวง/คำสั่ง/ประกาศ
ไฟล์/ขนาด
1 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 pdf
2 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ.2551 pdf
3 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ.2551 pdf
4 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2551 pdf
5 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ.2551 pdf
6 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร พ.ศ.2551 pdf
7 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2551 pdf
8 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2551 pdf
9 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2551 pdf

ปี 2550

ลำดับ
ภาษีอากร
ไฟล์/ขนาด
1 บัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ1/2550 pdf
2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ3/2550 เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย pdf
3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ2/2550 เรื่อง ปรับปรุงอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต pdf
4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ1/2550 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย pdf

 

ลำดับ
กฎหมายไอซีที
ไฟล์/ขนาด
1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ pdf
2 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ pdf
3 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ pdf
4 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒๕๔๔ pdf
 
วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์
ไฟล์/ขนาด
- ผลการดำเนินงานบางส่วนของกระทรวง การคลังปี พ.ศ. 2550 pdf
มิ.ย. รายงานประจำปี 2549 กระทรวงการคลัง pdf
มี.ค. รายชื่อข้าราชการพลเรือน(เกษียณอายุราชการ)ในสังกัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2550 pdf
มี.ค. การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แก่ผู้บริหารระดับสูง pdf
ก.พ. รายงานประจำปี 2549 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง pdf
ม.ค. คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2550 pdf
ข่าว-บทความเก่า : ปี 2559 ปี 2558-2556 : ปี 2555-2550 : ปี 2549-2546