รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

 
 
 
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
1 สิงหาคม 2478 - 12 กุมภาพันธ์ 2479