ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายยพนัส สิมะเสถียร

 
 
 
นายพนัส สิมะเสถียร
1 ตุลาคม 2525 - 13 มิถุนายน 2535
 
 

วัน เดือน ปีเกิด 

-    29  กันยายน  2475

สถานะภาพ 

-    สมรส 

ประวัติการศึกษา 

-    M.S., Ph.D. (Accounting),  University of Illinois Urbana Illinois 

ประวัติการปฏิบัติราชการ  :

-    1 ต.ค. 2525        ปลัดกระทรวงการคลัง

-    1 ม.ค. 2521        อธิบดีกรมสรรพากร

-    1 ต.ค. 2515        อธิบดีกรมบัญชีกลาง

-    2 ม.ค. 2502        ประจำแผนก ประจำกรม กรมบัญชีกลาง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

-    2532                  ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

-    2527                  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก