รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

 
 
 
พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
28 มีนาคม 2495 - 30 มีนาคม 2500
8 ธันวาคม 2494 - 27 มีนาคม 2495
10 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
17 ธันวาคม 2484 - 9 มีนาคม 2485