แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

 

  

 

 

   

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562


    แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561
    แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2560 - 2564
16 มี.ค. 2560   แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล
16 มี.ค. 2560   ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
28 ธ.ค. 2559   ยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564
    แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563
23 มี.ค 2559   แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559
    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับที่ 3)
18 ก.พ. 2559   แผนปฎิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559
30 ก.ย. 2558   แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559
15 ธ.ค. 2557   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558
5 พ.ย. 2557   แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558
29 ก.ย. 2557   แผนการปฏบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
30 ก.ย. 2557   แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556–2559 (ฉบับปรับปรุง)
27 พ.ค. 2557   แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    แผนปฎิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2557
    แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557–2560
    แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 - 2559
    แผนปฎิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2556
   

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2556-2559 และ แผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2556

 

9 มี.ค. 2555   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555
    แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555
 1 เม.ย. 2554
  แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2554
21 มี.ค. 2554   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2554
 1 มิ.ย. 2553   แผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
11 ก.พ. 2553   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552 - 2556
15 ต.ค. 2552
  แผนส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553