ข้าราชการการเมือง | รมว.| นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

 
 
 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
 

วันเดือนปีเกิด :
3 สิงหาคม พ.ศ. 2501

การศึกษา :

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 

ตำแหน่งหน้าที่ :
- 18 มกราคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


ตำแหน่งหน้าที่อื่น : 

- กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
พ.ศ. 2554 - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/กิตติรัตน์_ณ_ระนอง