ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

  

  16 ธ.ค.57
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
1 ธ.ค.57
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (26 พ.ย. - 9 ธ.ค 57)
30 ก.ย.57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 ส.ค 57
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014)
22 ส.ค 57
  ขอความร่วมมือกระทรวง กรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่เป็นนิติบุคคล ส่งข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าสมัครรับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
30 พ.ค 57
  คำชี้แจง หน.คสช. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อ 30 พ.ค. 57 (ไฟล์เอกสาร | วิดีโอ)
1 พ.ค 57
  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ศทส. สป.กค. จำนวน 1 ราย.
     
24 ก.ย 56
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act...
16 ก.ค 56
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการของ สศค. ครั้งที่ 10 "ความเสี่ยงทางการคลัง ความท้าทายเชิงนโยบาย" ในวันที่ 2 ส.ค.56
29 มิ.ย 56
  Power Point ประกอบการบรรยายเรื่อง : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง โดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556
31 พ.ค. 56
  The Roadmap to Real Opportunities for Thailand and ASEAN”
28 พ.ค. 56
  รับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาเพื่อการยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค อาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ
20 พ.ค. 56
  "กยศ.จัดอบรมผู้กู้ยืมฟรีต่อยอดงานวิจัยสู่เถ้าแก่น้อย"
30 เม.ย. 56
  ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
26 เม.ย. 56
  Power Point ประกอบการบรรยายเรื่อง : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเพื่อรองรับ AEC
โดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
17 เม.ย. 56
  สบน. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเศรษฐกร (ป.โทและป.ตรี)
27 มี.ค. 56
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียรอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556
15 ก.พ. 56
  โครงการสวัสดิการ รถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกระทรวงการคลัง
     
19 ธ.ค. 55
  การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555
17 ก.ย. 55
  รัฐบาลจัดงานแสดงความขอบคุณ พร้อมประกาศเปิดรับความร่วมมือฯ เข้าเป็นแนวร่วมในโครงการ "รวมแรงไทย รักษาน้ำใส ไหลทุกคูคลอง"
14 ก.ย. 55
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นฯ (รอง ผอ.สศค.)
3 ก.ย. 55
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
23 ส.ค. 55
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ สิทธิประโยชน์และการประเมินผลผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
23 ส.ค. 55
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
21 ส.ค. 55
  เชิญชวนชาวไทยร่วมงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้
16 ส.ค. 55
  การจำหน่าย “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”
5 มิ.ย. 55
  การเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
11 พ.ค. 55
  การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา สังกัดกรมสรรพสามิต
23 เม.ย. 55
  การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
23 เม.ย. 55
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ จำนวน 59 ราย
18 เม.ย. 55
  หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1-5
28 มี.ค. 55
  ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3
21 มี.ค. 55
  ธพส.ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการ คัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
1 มี.ค. 55
  กอช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็น เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
23 ก.พ. 55
  โครงการฝึกอบรมวิชาการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2555
16 ก.พ. 55
  การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
25 ม.ค. 55
  กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4 ม.ค. 55
  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย
     
23 พ.ย. 54
  รมช.วิรุฬ สั่งธนารักษ์ดูแลผู้เช่าที่ราชพัสดุเข้าหลักเกณฑ์เสียหายจากน้ำท่วมยกเว้นเก็บค่าเช่าทันที ล่าสุดช่วยเหลือเพิ่มอีก 5 จังหวัด
3 พ.ย. 54
  การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีอากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
28 ต.ค. 54
  รมช. วิรุฬ ปลอบขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
25 ต.ค. 54
  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
17 ต.ค. 54
  ศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดนนทบุรี
13 ต.ค. 54
  การติดตามเรื่องสำคัญเร่งด่วน แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
11 ต.ค. 54
  การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ระหว่าง 1 ก.ย. 54 ถึง 31 ธ.ค.54 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้..
3 ต.ค. 54
  การมอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กำกับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน
3 ต.ค. 54
  คำสั่งมอบหมาย มอบอำนาจและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง
28 ก.ย. 54
  มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
16 ก.ย. 54
   การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน
9 ก.ย. 54
  แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายและมอบอำนาจให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
6 ก.ย. 54
  ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ
6 ก.ย. 54
  มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
2 ก.ย. 54
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
1 ก.ย. 54
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 5 ต.ค.54 เวลา 9.00-15.00 น.
31 ส.ค. 54
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ระยะที่ 2
31 ส.ค. 54
  คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
30 ส.ค. 54
  ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2554
28 ส.ค. 54
  ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน
26 ส.ค. 54
  การกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
26 ส.ค. 54
  การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2 ส.ค. 54
  แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
27 มิ.ย. 54
  สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
6 มิ.ย. 54
 

กอช.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

19 ก.ค. 54
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
23 มี.ค. 54
  รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554