แถลงข่าว ปี 2558

 


เดือนธันวาคม 2558
 
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 29 ธันวาคม 2558
   30 ธ.ค.58
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 29 ธันวาคม 2558
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) และปีงบประมาณ 2558
   30 ธ.ค.58
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) และปีงบประมาณ 2558
มาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน 2559
   30 ธ.ค.58
มาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน 2559
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2559
   29 ธ.ค.58
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2559
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2558
   24 ธ.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2558
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
   23 ธ.ค.58
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
   22 ธ.ค.58
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
   22 ธ.ค.58
การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
   22 ธ.ค.58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   17 ธ.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ครม. เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
   15 ธ.ค.58
ครม. เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
   9 ธ.ค.58
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแถลง แนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)
   9 ธ.ค.58
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแถลง แนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

เดือนพฤศจิกายน 2558
 
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมา สาขาการเงิน (Myanmar – Thailand Joint Sub – committee on Financing) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 1/2558
   24 พ.ย.58
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมา สาขาการเงิน (Myanmar – Thailand Joint Sub – committee on Financing) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 1/2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
  23 พ.ย.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
  23 พ.ย.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค
  18 พ.ย.58
มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558
  9 พ.ย.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558
ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดโครงการ PPP Fast Track ลดระยะเวลาโครงการเหลือ 9 เดือน
  4 พ.ย.58
ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดโครงการ PPP Fast Track ลดระยะเวลาโครงการเหลือ 9 เดือน
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
  4 พ.ย.58
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
  3 พ.ย.58
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

เดือนตุลาคม 2558
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2559”
  28 ต.ค.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2559”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
  22 ต.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558
  22 ต.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558
ผลการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  16 ต.ค.58
ผลการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน ส.ค. 2558
  16 ต.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน ส.ค. 2558
มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
  13 ต.ค.58
มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
มช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารโลก ครั้งที่ 92 ณ กรุงลิมา ประเทศเปร
  12 ต.ค.58
รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารโลก ครั้งที่ 92 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
  12 ต.ค.58
รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
  5 ต.ค.58
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
  5 ต.ค.58
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู

เดือนกันยายน 2558
 
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  29 ก.ย.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  29 ก.ย.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  28 ก.ย.58
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 22 วันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
  15 ก.ย.58
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 22 วันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
เรื่อง การประชุม PDMO-Market Dialogue ปีงบประมาณ 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล
  11 ก.ย.58
เรื่อง การประชุม PDMO-Market Dialogue ปีงบประมาณ 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล
Annual PDMO Market Dialogue for FY2016
 Sep 11, 2015
Annual PDMO Market Dialogue for FY2016
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559
  10 ก.ย.58
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  10 ก.ย.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
  9 ก.ย.58
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะเร่งด่วน
  8 ก.ย.58
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะเร่งด่วน
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
  1 ก.ย.58
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

เดือนสิงหาคม 2558
 
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  28 ส.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  28 ส.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน มิ.ย. 2558
  13 ส.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน มิ.ย. 2558
กอช. พร้อมเดินหน้ารับสมัครสมาชิก “รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้รับสมัครสมาชิกคนแรก พร้อมรับสมัครสมาชิกกลางเดือนสิงหาคม 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล”
  5 ส.ค.58
กอช. พร้อมเดินหน้ารับสมัครสมาชิก “รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้รับสมัครสมาชิกคนแรก พร้อมรับสมัครสมาชิกกลางเดือนสิงหาคม 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล”

เดือนกรกฎาคม 2558
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยมีแรงส่งในช่วงครึ่งปีหลังตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีและนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล”
  28 ก.ค.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยมีแรงส่งในช่วงครึ่งปีหลังตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีและนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล”
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  27 ก.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
รมว.คลังเข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  20 ก.ค.58
รมว.คลังเข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  17 ก.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 4
  8 ก.ค.58
การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 4
การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) สำหรับพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB15DA
  8 ก.ค.58
การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) สำหรับพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB15DA
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค.2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน พ.ค. 2558
  8 ก.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค.2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน พ.ค. 2558

เดือนมิถุนายน 2558
 
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
  29 มิ.ย.58
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
ปลัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีลงนามในความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
  29 มิ.ย.58
ปลัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีลงนามในความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
Signing Ceremony of Article of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the Special Minister Meeting June 29, 2015, Beijing, China
 June 29, 2015
Signing Ceremony of Article of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the Special Minister Meeting June 29, 2015, Beijing, China
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  29 มิ.ย.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ กรุงเทพฯ และใน 4 จังหวัดทั่วประเทศไทย
  23 มิ.ย.58
งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ กรุงเทพฯ และใน 4 จังหวัดทั่วประเทศไทย
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2558
  17 มิ.ย.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  15 มิ.ย.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2
  12 มิ.ย.58
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
  2 มิ.ย.58
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)

เดือนพฤษภาคม 2558
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  22 พ.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  21 พ.ค.58
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. 2558
  19 พ.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  18 พ.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
  7 พ.ค.58
รมว.คลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 48 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 18 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
  7 พ.ค.58
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำปี 2558 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
  6 พ.ค.58
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำปี 2558 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 48 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 18 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
  1 พ.ค.58
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 48
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 18
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

เดือนเมษายน 2558
 
ข้อมูลการให้บริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ Nano-Finance)
  30 เม.ย.58
ข้อมูลการให้บริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ Nano-Finance)
คลังเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  29 เม.ย.58
คลังเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
  29 เม.ย.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  28 เม.ย.58
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คลังเบิกจ่ายงบปี 2558 ตั้งแต่เดือน ต.ค.57 –  17 เม.ย.58 คิดเป็น 55.8 % ของงบประมาณปี 2558
  23 เม.ย.58
คลังเบิกจ่ายงบปี 2558 ตั้งแต่เดือน ต.ค.57 – 17 เม.ย.58 คิดเป็น 55.8 % ของงบประมาณปี 2558
ผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน “คลังมั่นใจ แจงผลงาน 6 เดือน ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ”
  22 เม.ย.58
ผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน “คลังมั่นใจ แจงผลงาน 6 เดือน ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ”
Accomplishments of the Ministry of Finance during the First 6 Months “The Ministry of Finance indicates that economic policies implemented during the past  6 months had supported economic recovery”
 April 22, 2015
Accomplishments of the Ministry of Finance during the First 6 Months “The Ministry of Finance indicates that economic policies implemented during the past 6 months had supported economic recovery”
พิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance
  22 เม.ย.58
พิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
  21 เม.ย.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
  20 เม.ย.58
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2558  และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประจำเดือน ก.พ. 2558
  20 เม.ย.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประจำเดือน ก.พ. 2558
มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  16 เม.ย.58
มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
  10 เม.ย.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
  9 เม.ย.58
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
การแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  8 เม.ย.58
การแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
  7 เม.ย.58
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
การประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558
  3 เม.ย.58
การประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558
การแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อ Nano-Finance
  3 เม.ย.58
การแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อ Nano-Finance

เดือนมีนาคม 2558
 
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  31 มี.ค.58
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  25 มี.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
“อาเซียนจับมือรวมตัวทางการเงินเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
  24 มี.ค.58
“อาเซียนจับมือรวมตัวทางการเงินเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  23 มี.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
สถานการณ์เศรษฐกิจและผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง “นโยบายการคลังช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย”
  19 มี.ค.58
สถานการณ์เศรษฐกิจและผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง “นโยบายการคลังช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย”
คนไทยมิได้ติดอันดับจ่ายภาษีสูงสุดในโลก
  13 มี.ค.58
คนไทยมิได้ติดอันดับจ่ายภาษีสูงสุดในโลก
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558  และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
  12 มี.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
  6 มี.ค.58
รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  3 มี.ค.58
เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ก.พ.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
  24 ก.พ.58
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  19 ก.พ.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
  18 ก.พ.58
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
  17 ก.พ.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
  13 ก.พ.58
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
  10 ก.พ.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
  5 ก.พ.58
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)
  4 ก.พ.58
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)

เดือนมกราคม 2558
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7  และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
  29 ม.ค.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
  27 ม.ค.58
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ม.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  21 ม.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
  19 ม.ค.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
  9 ม.ค.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
  7 ม.ค.58
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท
  5 ม.ค.58
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541