แถลงข่าวปี 2559

 


เดือนธันวาคม 2559
 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
    30 ธ.ค.59
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
    28 ธ.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
    28 ธ.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
    28 ธ.ค.59
การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
ขอขยายเวลามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
    28 ธ.ค.59
ขอขยายเวลามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559
    22 ธ.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559
Public Debt Outstanding Report as of October 31, 2016
Dec 22,2016
Public Debt Outstanding Report as of October 31, 2016
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2559
    22 ธ.ค.59
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2559
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2560
    21 ธ.ค.59
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก
    21 ธ.ค.59
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
    21 ธ.ค.59
โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
    20 ธ.ค.59
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559)
    14 ธ.ค.59
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559)
การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
    8 ธ.ค.59
การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่องการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดขอนแก่น
    8 ธ.ค.59
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่องการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดขอนแก่น

เดือนพฤศจิกายน 2559
 
มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
    30 พ.ย.59
มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
    30 พ.ย.59
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559)
    30 พ.ย.59
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559)
คลังจัดงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ” น้อมนำพระราชดำรัสองค์พ่อหลวง มุ่งสร้างคนดีให้กับสังคม
    29 พ.ย.59
คลังจัดงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ” น้อมนำพระราชดำรัสองค์พ่อหลวง มุ่งสร้างคนดีให้กับสังคม
กระทรวงการคลังเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”
    29 พ.ย.59
กระทรวงการคลังเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
    28 พ.ย.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
    23 พ.ย.59
กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)
    23 พ.ย.59
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
    23 พ.ย.59
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
    21 พ.ย.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2016
Nov 21,2016
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2016
ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง
   18 พ.ย.59
ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2559
   16 พ.ย.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559
   16 พ.ย.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559
แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
   16 พ.ย.59
แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
   9 พ.ย.59
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เดือนตุลาคม 2559
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2560”
   28 ต.ค.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2560”
ปัญหาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวกับการส่งน้ามันและผลิตภัณฑ์ น้ามัน ไปใช้ในเขตพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมของ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด
   26 ต.ค.59
ปัญหาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวกับการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น่ำมัน ไปใช้ในเขตพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมของ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559
   26 ต.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
   26 ต.ค.59
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
เศรษฐกิจไทยยังคงมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง
   25 ต.ค.59
เศรษฐกิจไทยยังคงมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
   25 ต.ค.59
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559
   20 ต.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2559
   19 ต.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2559
คลังตั้งจุดบริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   18 ต.ค.59
คลังตั้งจุดบริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
   17 ต.ค.59
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
The 23rd APEC Finance Ministers’ Meeting 14-15 October 2016, Lima, Peru
Oct 17, 2016
The 23rd APEC Finance Ministers’ Meeting 14-15 October 2016, Lima, Peru
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   11 ต.ค.59
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
   5 ต.ค.59
การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
   4 ต.ค.59
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
October 4, 2016
Oct 4, 2016
The Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group (WBG) 2016 in Washington, DC, United States of America (USA) and the 23rd APEC Finance Ministers’ Meeting (APEC FMM) in Lima, Peru

เดือนกันยายน 2559
 
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสาหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3
   30 ก.ย.59
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสาหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3
การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Working Committee on Capital Market Development: WC-CMD)
   29 ก.ย.59
การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Working Committee on Capital Market Development: WC-CMD)
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเนื่องมาจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ)
   28 ก.ย.59
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเนื่องมาจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ)
กระทรวงการคลังออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   28 ก.ย.59
กระทรวงการคลังออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย
   28 ก.ย.59
มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559
   26 ก.ย.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559
Public Debt Outstanding Report as of July 31, 2016
 Sep 26, 2016
Public Debt Outstanding Report as of July 31, 2016
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   21 ก.ย.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   21 ก.ย.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
 Sep 21, 2016
Government Net Revenue Collection: The First Eleven Months of Fiscal Year 2016
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   13 ก.ย.59
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559
   9 ก.ย.59
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559
Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   8 ก.ย.59
Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560
   6 ก.ย.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 September 2016 – 31 May 2017
 Sep 6, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 September 2016 – 31 May 2017
พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
   5 ก.ย.59
พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services
 Sep 5, 2016
Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
   1 ก.ย.59
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
Public Debt Outstanding Report as of July 31, 2016
เดือนสิงหาคมคม 2559
 
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
   31 ส.ค.59
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 3
   31 ส.ค.59
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 3
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   25 ส.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   25 ส.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
   24 ส.ค.59
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
   24 ส.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559
   24 ส.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559
Public Debt Outstanding Report as of June 30, 2016
 Aug 24, 2016
Public Debt Outstanding Report as of June 30, 2016
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) สำหรับพันธบัตรรุ่น LB176A
   22 ส.ค.59
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) สำหรับพันธบัตรรุ่น LB176A
BOND SWITCHING TRANSACTION FOR LB176A
 Aug 22, 2016
BOND SWITCHING TRANSACTION FOR LB176A
คลังเปิดตัวหนังสั้น “ลุงวากับฟ้าใส” หวังสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทุกกลุ่ม
   15 ส.ค.59
คลังเปิดตัวหนังสั้น “ลุงวากับฟ้าใส” หวังสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทุกกลุ่ม
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต
   11 ส.ค.59
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 110ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559
   10 ส.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 110ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
   10 ส.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พร้อมเร่งส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้การจัดโครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี
   5 ส.ค.59
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พร้อมเร่งส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้การจัดโครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี
กระทรวงการคลังจัดเวทีเสวนา“การพัฒนาภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี
   4 ส.ค.59
กระทรวงการคลังจัดเวทีเสวนา“การพัฒนาภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
   3 ส.ค.59
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท
   3 ส.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท

เดือนกรกฎาคม 2559
 
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
   29 ก.ค.59
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   28 ก.ค.59
มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว”
   28 ก.ค.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว”
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   27 ก.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   27 ก.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต
   27 ก.ค.59
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
   25 ก.ค.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2559
   25 ก.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2559  และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน พ.ค. 2559 
Public Debt Outstanding Report as of May 31, 2016
   July 25,2016
Public Debt Outstanding Report as of May 31, 2016
ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
   13 ก.ค.59
ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza)
   13 ก.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza)
การขยายระยะเวลาสำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
   13 ก.ค.59
การขยายระยะเวลาสำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ครม.เห็นชอบรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวม TFF และพร้อมจัดตั้งกองทุนรวมภายใน ก.ค. 59
   12 ก.ค.59
ครม.เห็นชอบรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวม TFF และพร้อมจัดตั้งกองทุนรวมภายใน ก.ค. 59
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)
   1 ก.ค.59
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)
ความคืบหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
   1 ก.ค.59
ความคืบหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

เดือนมิถุนายน 2559
 
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
   30 มิ.ย.59
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
Public Sector Fiscal Balance Report (GFS Basis): The First Half of the Fiscal Year 2016
   June 30,2016
Public Sector Fiscal Balance Report (GFS Basis): The First Half of the Fiscal Year 2016
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
   29 มิ.ย.59
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
   29 มิ.ย.59
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
แนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
   29 มิ.ย.59
แนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   28 มิ.ย.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   28 มิ.ย.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
การประชุมสภาผู้ว่าการประจำปีของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   28 มิ.ย.59
การประชุมสภาผู้ว่าการประจำปีของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียของประเทศไทย อย่างเป็นทางการ และการเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการประจำปี ครั้งที่ 1 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   22 มิ.ย.59
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียของประเทศไทย อย่างเป็นทางการ และการเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการประจำปี ครั้งที่ 1 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
   16 มิ.ย.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559
   15 มิ.ย.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559
การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
   15 มิ.ย.59
การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค
   15 มิ.ย.59
การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
   15 มิ.ย.59
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 12 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
   13 มิ.ย.59
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 12 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
June 13,2016
   June 13,2016
The 12th Asia – Europe Finance Ministers’ Meeting at Ulaanbaatar, Mongolia
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559
   9 มิ.ย.59
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 12 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
   8 มิ.ย.59
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 12 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
   7 มิ.ย.59
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
   1 มิ.ย.59
การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

เดือนพฤษภาคม 2559
 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2559
   26 พ.ค.59
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   26 พ.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   26 พ.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
   23 พ.ค.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559
   23 พ.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559
Public Debt Outstanding and Management Report as of March 31, 2016
   May 23, 2016
Public Debt Outstanding and Management Report as of March 31, 2016
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
   23 พ.ค.59
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
   18 พ.ค.59
ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....
   11 พ.ค.59
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   11 พ.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน
   11 พ.ค.59
การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน
มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน
   11 พ.ค.59
มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน
รมว.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   06 พ.ค.59
รมว.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3
   05 พ.ค.59
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3

เดือนเมษายน 2559
 
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   29 เม.ย.59
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
   29 เม.ย.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 May 2016 – 31 January 2017
   April 29, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 May 2016 – 31 January 2017
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
   29 เม.ย.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
   28 เม.ย.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force
   27 เม.ย.59
กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
   27 เม.ย.59
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
   27 เม.ย.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
   25 เม.ย.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
   20 เม.ย.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   19 เม.ย.59
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
   19 เม.ย.59
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   18 เม.ย.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย “ปีแห่งการลงทุน” จัดโครงการ CCO-MOF สัญจร
   7 เม.ย.59
กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย “ปีแห่งการลงทุน” จัดโครงการ CCO-MOF สัญจร
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
   5 เม.ย.59
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)

เดือนมีนาคม 2559
 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   31 มี.ค.59
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
   30 มี.ค.59
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
   30 มี.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   30 มี.ค.59
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
   30 มี.ค.59
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   23 มี.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   23 มี.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
โครงการบ้านประชารัฐ
   22 มี.ค.59
โครงการบ้านประชารัฐ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
   16 มี.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
การแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
   16 มี.ค.59
การแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
   16 มี.ค.59
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559
   14 มี.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไม่เป็นอุปสรรคต่อมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
   11 มี.ค.59
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไม่เป็นอุปสรรคต่อมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1
   2 มี.ค.59
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1
ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
   2 มี.ค.59
ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
กระทรวงการคลังจัดโครงการ “อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง” มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
   26 ก.พ.59
กระทรวงการคลังจัดโครงการ “อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง” มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   24 ก.พ.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   24 ก.พ.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
   23 ก.พ.59
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
   23 ก.พ.59
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
พิธีเปิดสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
   19 ก.พ.59
พิธีเปิดสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
Opening Ceremony of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an International Organization
   Feb 19, 2016
Opening Ceremony of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an International Organization
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
   18 ก.พ.59
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
   15 ก.พ.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
   10 ก.พ.59
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
   10 ก.พ.59
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
/home/Press_release/News2016/018.pdf
   10 ก.พ.59
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงบ่าย)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงบ่าย)
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion
   4 ก.พ.59
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion

เดือนมกราคม 2559
 
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
   31 ม.ค.59
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
   29 ม.ค.59
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
   28 ม.ค.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
   27 ม.ค.59
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
   26 ม.ค.59
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
   22 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   21 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   18 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   18 ม.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   15 ม.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
 ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
   15 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   14 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
   13 ม.ค.59
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
   12 ม.ค.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
   Jan 12, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   6 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
   4 ม.ค.59
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541