แถลงข่าวกระทรวง 2560

 

 เดือนธันวาคม 2560
 
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
29 ธ.ค. 60
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st January – 30th September 2018
Dec 29, 2017
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st January – 30th September 2018
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
29 ธ.ค. 60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนธันวาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนธันวาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก”
28 ธ.ค. 60
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนธันวาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนธันวาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
27 ธ.ค. 60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
27 ธ.ค. 60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)
27 ธ.ค. 60
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)
การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
27 ธ.ค. 60
การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
27 ธ.ค. 60
โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผู้โชคดีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้าน จากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
26 ธ.ค. 60
ผู้โชคดีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้าน จากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
การอบรมโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดพิษณุโลก
25 ธ.ค. 60
การอบรมโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดพิษณุโลก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดภูเก็ต
21 ธ.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดภูเก็ต
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2561
20 ธ.ค. 60
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2561
การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการกำหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายและร่างกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
19 ธ.ค. 60
การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการกำหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายและร่างกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 7
17 ธ.ค. 60
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 7
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
13 ธ.ค. 60
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี กรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม
13 ธ.ค. 60
ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี กรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ชี้แจงข้อกำหนดเงินกู้ ADB
7 ธ.ค. 60
ชี้แจงข้อกำหนดเงินกู้ ADB
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของมาตรา 53 ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7 ธ.ค. 60
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของมาตรา 53 ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560
6 ธ.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560
สบน. ชี้แจงมาตรการช็อปช่วยชาติในประเด็นความเสี่ยงทางการคลัง
4 ธ.ค. 60
สบน. ชี้แจงมาตรการช็อปช่วยชาติในประเด็นความเสี่ยงทางการคลัง

เดือนพฤศจิกายน 2560
 
ลูกค้าบัตรเดบิตรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 6
30 พ.ย. 60
ลูกค้าบัตรเดบิตรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 6
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. 60
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 พ.ย. 60
มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสงขลา
27 พ.ย. 60
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสงขลา
การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 พ.ย. 60
การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียสำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน - อำเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร
22 พ.ย. 60
การเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียสำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน - อำเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2560
20 พ.ย. 60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560
20 พ.ย. 60
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ สนช.
17 พ.ย. 60
มาตรการภาษีสนับสร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เตรียมรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
มาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง
15 พ.ย. 60
มาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ
15 พ.ย. 60
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
14 พ.ย. 60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
7 พ.ย. 60
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560)
7 พ.ย. 60
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560)
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
7 พ.ย. 60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2017
Nov 7,2017
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2017
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
1 พ.ย. 60
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st November 2017 – 31st March 2018
Nov 1,2017
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st November 2017 – 31st March 2018
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิ่มเติม)
1 พ.ย. 60
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Report 2018) ของธนาคารโลก
1 พ.ย. 60
รายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Report 2018) ของธนาคารโลก
Thailand World Bank’s Doing Business Report 2018
Nov 1,2017
Thailand World Bank’s Doing Business Report 2018
2018年のタイのビジネス環境の現状
Nov 1,2017
2018年のタイのビジネス環境の現状

เดือนตุลาคม 2560
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561“เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 ในปี 2561”
30 ต.ค.60
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561“เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 ในปี 2561”
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนตุลาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนตุลาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ”
30 ต.ค.60
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนตุลาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนตุลาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ”
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
30 ต.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
30 ต.ค.60
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2560
25 ต.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
25 ต.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560  และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
18 ต.ค.60
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
18 ต.ค.60
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คลังจัดซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 ต.ค.60
คลังจัดซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
11 ต.ค.60
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
10 ต.ค.60
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เดือนกันยายน 2560
 
กลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium -Term Debt Management Strategy : MTDS) และแนวทางการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
29 ก.ย.60
กลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium -Term Debt Management Strategy : MTDS) และแนวทางการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561
29 ก.ย.60
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560
29 ก.ย.60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560
Public Debt Outstanding Report as of August31, 2017
Sep 29,2017
Public Debt Outstanding Report as of August31, 2017
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
28 ก.ย.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
28 ก.ย.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกันยายน 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนกันยายน 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
28 ก.ย.60
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกันยายน 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนกันยายน 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
กระทรวงการคลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 4 มอบเงินล้าน มุ่งสู่สังคมไร้เงินสด
26 ก.ย.60
กระทรวงการคลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 4 มอบเงินล้าน มุ่งสู่สังคมไร้เงินสด
คลังมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด
20 ก.ย.60
คลังมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสุพรรณบุรี
18 ก.ย.60
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสุพรรณบุรี
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564)
14 ก.ย.60
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564)
การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
13 ก.ย.60
การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
8 ก.ย.60
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1 September 2017 – 31 May 2018
Sep 8,2017
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1 September 2017 – 31 May 2018
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงินระดับชุมชน
7 ก.ย.60
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงินระดับชุมชน
กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6 ก.ย.60
กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560
5 ก.ย.60
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560
4 ก.ย.60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560
Public Debt Outstanding Report as of July 31, 2017
Sep 4,2017
Public Debt Outstanding Report as of July 31, 2017

เดือนสิงหาคม 2560
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
30 ส.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
30 ส.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 3
26 ส.ค.60
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 3
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา
22 ส.ค.60
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา
ผลการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
18 ส.ค.60
ผลการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
15 ส.ค.60
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ข้อมูลหนี้สาธารณะ
11 ส.ค.60
ข้อมูลหนี้สาธารณะ
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560
9 ส.ค.60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560
Public Debt Outstanding Report as of June 30, 2017
Aug 9,2017
Public Debt Outstanding Report as of June 30, 2017
การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
8 ส.ค.60
การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
การรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
3 ส.ค.60
การรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่
2 ส.ค.60
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พร้อมหาแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
2 ส.ค.60
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พร้อมหาแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560
2 ส.ค.60
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560

เดือนกรกฎาคม 2560
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
27 ก.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
27 ก.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวดี และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง”
27 ก.ค.60
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวดี และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง”
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
26 ก.ค.60
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2
26 ก.ค.60
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2
ผลการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอายุ 20 ปี ของ กฟผ. ภายหลังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ AAA เป็นครั้งแรก
24 ก.ค.60
ผลการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอายุ 20 ปี ของ กฟผ. ภายหลังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ AAA เป็นครั้งแรก
Results of the Electricity Generating Authority of Thailand’s (EGAT) 20-Year bond issuance after receiving AAA credit rating for the first time
Jul 24,2017
Results of the Electricity Generating Authority of Thailand’s (EGAT) 20-Year bond issuance after receiving AAA credit rating for the first time
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
20 ก.ค.60
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
17 ก.ค.60
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17 ก.ค.60
ผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
17 ก.ค.60
ความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560
17 ก.ค.60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560
Public Debt Outstanding Report as of May 31, 2017
Jul 17,2017
Public Debt Outstanding Report as of May 31, 2017

เดือนมิถุนายน 2560
 
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1
29 มิ.ย.60
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
29 มิ.ย.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
29 มิ.ย.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
29 มิ.ย.60
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
29 มิ.ย.60
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 2 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี
27 มิ.ย.60
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 2 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดนครนายก
27 มิ.ย.60
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดนครนายก
ชี้แจงข่าวลืออันเป็นเท็จกรณีแอบอ้างเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
16 มิ.ย.60
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต
ชี้แจงข่าวลืออันเป็นเท็จกรณีแอบอ้างเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
16 มิ.ย.60
ชี้แจงข่าวลืออันเป็นเท็จกรณีแอบอ้างเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560
15 มิ.ย.60
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี
14 มิ.ย.60
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี
รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
14 มิ.ย.60
รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
มาตรการภาษีเพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
13 มิ.ย.60
มาตรการภาษีเพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
7 มิ.ย.60
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

เดือนพฤษภาคม 2560
 
ครม. เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ โดยนำร่องให้การทางพิเศษฯ ระดมทุนผ่าน TFF
30 พ.ค.60
ครม. เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ โดยนำร่องให้การทางพิเศษฯ ระดมทุนผ่าน TFF
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560
29 พ.ค.60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560
Public Debt Outstanding Report as of April 30, 2017
May 29, 2017
Public Debt Outstanding Report as of April 30, 2017
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
29 พ.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
29 พ.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ด้านการเงิน
19 พ.ค.60
ผลการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ด้านการเงิน
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
17 พ.ค.60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
สิ้นสุดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
17 พ.ค.60
สิ้นสุดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
11 พ.ค.60
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
9 พ.ค.60
กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
8 พ.ค.60
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
5 พ.ค.60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
Public Debt Outstanding Report as of March 31, 2017
May 5, 2017
Public Debt Outstanding Report as of March 31, 2017
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
4 พ.ค.60
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
3 พ.ค.60
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต
2 พ.ค.60
กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

เดือนเมษายน 2560
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560
27 เม.ย.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560
27 เม.ย.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง”
27 เม.ย.60
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง”
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
26 เม.ย.60
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
24 เม.ย.60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
21 เม.ย.60
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1 May 2017 – 31 January 2018
Apr 21, 2017
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1 May 2017 – 31 January 2018
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 เม.ย.60
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
12 เม.ย.60
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
12 เม.ย.60
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
12 เม.ย.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Public Debt Outstanding Report as of February 28, 2017
Apr 12, 2017
Public Debt Outstanding Report as of February 28, 2017
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
10 เม.ย.60
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
4 เม.ย.60
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เดือนมีนาคม 2560
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังร่วมมือขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์
31 มี.ค.60
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังร่วมมือขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์
ความพร้อมของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
31 มี.ค.60
ความพร้อมของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
30 มี.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
30 มี.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1  โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
30 มี.ค.60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
29 มี.ค.60
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
16 มี.ค.60
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
คลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มี.ค.60
คลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560
10 มี.ค.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1
10 มี.ค.60
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
8 มี.ค.60
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
การเตรียมพร้อมของประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
8 มี.ค.60
การเตรียมพร้อมของประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3 มี.ค.60
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
1 มี.ค.60
รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
งานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
1 มี.ค.60
งานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
27 ก.พ.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
Government Net Revenue Collection: The First Four Months of Fiscal Year 2017
Feb 27, 2017
Government Net Revenue Collection: The First Four Months of Fiscal Year 2017
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
27 ก.พ.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
งานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
24 ก.พ.60
งานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
24 ก.พ.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
Public Debt Outstanding Report as of December 31, 2016
Feb 24, 2017
Public Debt Outstanding Report as of December 31, 2016
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
24 ก.พ.60
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย
22 ก.พ.60
ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย
ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย
Feb 22, 2017
Results of Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
22 ก.พ.60
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม
8 ก.พ.60
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม
การประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพันธบัตร ธ.ก.ส. เป็นโครงการนำร่อง
1 ก.พ.60
การประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพันธบัตร ธ.ก.ส. เป็นโครงการนำร่อง
Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding : BAAC as a Pilot project
Feb 1, 2017
Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding : BAAC as a Pilot project

เดือนมกราคม 2560
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมา ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560”
30 ม.ค.60
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมา ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
20 ม.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
20 ม.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560
20 ม.ค.60
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
20 ม.ค.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2016
Jan 20,2017
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2016
มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
18 ม.ค.60
มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
11 ม.ค.60
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541