รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

 
 
 
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
8 ตุลาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550
 
 

วันเดือนปีเกิด 15 กรกฎาคม 2490

คู่สมรส : นางประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา

การศึกษา


พ.ศ. 2495 - 2507 : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
พ.ศ. 2511 : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2513 : MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania
พ.ศ. 2532 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ.2545 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2546 : เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.2546 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2549 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
:
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
: ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
: ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 

การทำงาน

มิ.ย. 2514 - ธ.ค. 2533          : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ตำแหน่งล่าสุด - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ธ.ค. 2533 - ก.พ. 2534          : โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
ก.ค. 2534 - เม.ย. 2535         : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน)
เม.ย. 2535 - มิ.ย. 2535         : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร)
มิ.ย. 2535 - ต.ค. 2535          : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน)
ต.ค. 2536 - 31 พ.ค.2544      : กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2 ธ.ค.2540 - 7 เม.ย.2546      : ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
31 พ.ค. 2544 - 7 ต.ค.2549    : ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
8 ต.ค. 2549 - 28 ก.พ.2550    :  รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 

  งานอื่น ๆ

  อดีต
  :
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2529 - 2531)
  : ประธานชมรมฟอร์เร็กซ์แห่งประเทศไทย (2528 - 2529)
  : วุฒิสมาชิกปี 2535 - 2536
  : กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (มี.ค.2544 - ส.ค.2547)

  ปัจจุบัน
  :
กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
  : ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
  : กรรมการ ก.พ.
  : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  : กรรมการ The Board of Governors of Asian Institute of Management