ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

   ข่าวย้อนหลัง

 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

13 พ.ค.2562

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ : 62057148281)

    - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

13 พ.ค.2562

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62057177866)

    - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 


วิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

11 เม.ย. 2562

จ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก

9,500,000.00.-  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 มี.ค. 2562

จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

3,800,000.00.-  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

22 ก.พ.2562

จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการเข้าสู่กระทรวงการคลังดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

9,500,000.00.-  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

22 พ.ย.2561

จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

115,916,667.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

3 ต.ค.2561

จ้างโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีคัดเลือก

822,345,794.39.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

12 ก.ค.2561

จ้างโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก

4,760,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

31 พ.ค.2561

จ้างโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก

2,000,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ค.2561

ซื้อโครงการจัดซื้อหมืกพิมพ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในระบบ GFMISโดยวิธีคัดเลือก 

1,200,905.44.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

18 พ.ค.2561

ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก 

16,145,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

19 เม.ย.2561

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก

104,325,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

23 พ.ค. 2562

จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างกระทรวงการคลัง ถึงกรมสรรพสามิต และเส้นทางระหว่างกระทรวงการคลัง ถึงกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62057376139)

500,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

19 ธ.ค.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61127283931)

500,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

18 ธ.ค.2561

จ้างซ่่อมแซมห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61127261607)

23,219.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

14 ธ.ค.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร บริเวณชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61127146315)

500,000.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 พ.ย.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117493294)

500,000.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 พ.ย.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117497981)

500,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097752916)

270,000.00  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097645366)

6,580,500.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบป้องกันเหตุจากอัคคีภัยและการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,290.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,750.00  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,890.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106,910.00  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 ก.ย.2561

ซื้อการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

840,000.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

26 ก.ย.2561

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100,000.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

26 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,050,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

26 ก.ย.2561

จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,183,333.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

26 ก.ย.2561

จ้างการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097172211)

153,664,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

25 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61087558979)

133,040,376.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61087573218)

8,012,160.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097138055)

74,948,364.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 ก.ย.2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097481020)

400,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

18 ก.ย.2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไม่รวมอะไหล่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097491765)

150,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

18 ก.ย.2561

ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

182,160.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

17 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097400556)

34,500.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

17 ก.ย.2561

จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษากำกับ ดูแล ควบคุมงานการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

25,000,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 ก.ค.2561

ซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,300.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 ก.ค.2561

ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,520.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

10 ก.ค.2561

จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

278,200.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

29 มิ.ย.2561

ซื้อหลอดไฟพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,528.14
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 มิ.ย.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

162,640.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 มิ.ย.2561

จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,815.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

14 มิ.ย.2561

ซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถ ไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

214,000.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

12 มิ.ย.2561

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,062.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

11 มิ.ย.2561

ซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,915.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

11 มิ.ย.2561

จ้างซ่อมเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,800.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

8 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำป้ายชื่อติดหน้าห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

8 มิ.ย.2561

จ้างทำโต๊ะทำงาน และตู้ล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117,218.50 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มิ.ย.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET P3015 รุ่น CE255XC จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,316.00  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มิ.ย.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET PRO P1566 รุ่น CE 278AC จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,544.00   
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มิ.ย.2561

ซื้อจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,000.00  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มิ.ย.2561

ซื้อชุดรับส่งสัญญาณรีโมทไร้สายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,033.00     
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มิ.ย.2561

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,062.00      
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

6 มิ.ย.2561

ซื้อธูป เทียน ดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่บูชา ถ้วยโฟม ถ้วยกระดาษ ช้อนพลาสติก กระดาษทิชชู่ แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00       
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

5 มิ.ย.2561

ซื้อวัสดุ จ่ำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,528.00       
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

5 มิ.ย.2561

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Toshiba รุ่น STUDO 456 SE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,145.00      
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำป้ายหินแกรนิตหน้ากระทรวงการคลัง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

378,011.74       
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 มิ.ย.2561

ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,180.00       
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 มิ.ย.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-500AT จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,355.00    
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,450.00     
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,420.00     
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,830.00      
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สบค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,600.00       
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 มิ.ย.2561

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00       
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 มิ.ย.2561

ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,840.00        
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 มิ.ย.2561

ซื้อปลั๊กไฟอเนกประสงค์พร้อมกระเป๋าผ้าไนล่อนมีซิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129,470.00         
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

31 พ.ค.2561

จ้างลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ บริเวณภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 พ.ค.2561

จ้างลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ บริเวณภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

192,600.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 พ.ค.2561

จ้างจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมวายุธรรม นำชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

28 พ.ค.2561

ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,200.00
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

23 พ.ค.2561

ซื้อสุขภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

29,284.83
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

5 เม.ย.2561

จ้างติดตั้งกันสาดรอบอาคาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

442,752.30.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

3 เม.ย.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง บริเวณส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,005.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 มี.ค.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง บริเวณส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,337.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูและพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,955.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

22 มี.ค.2561

จ้างติดตั้งเต้ารับปลั๊กไฟ ห้องที่ปรึกษาการคลัง ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,568.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนประตูภายในห้องผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,260.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มี.ค.2561

ซื้อพาทิชั่นกั้นห้องบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,230.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มี.ค.2561

จ้างซ่อมแซมเสาโคมไฟแสงสว่าง บริเวณลานจอดรถยนต์กระทรวงการคลัง ประตู 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มี.ค.2561

จ้างซ่อมบัวหินแกรนิตบริเวณลานพระรูปรัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,675.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนคิ้วขอบประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,070.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

7 ก.พ.2561

จ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง ห้องพนักงานขับรถชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,926.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

2 ก.พ.2561

ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,454.40 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 ก.พ.2561

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

192,000.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 ก.พ.2561

ซื้อเตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,918.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 ก.พ.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท - 4941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 ก.พ.2561

จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,069.50 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

1 ก.พ.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

31 ม.ค.2561

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,112.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

31 ม.ค.2561

จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น Xpress C460FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,258.60.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

31 ม.ค.2561

ซื้อกริ่งไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

31 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท - 4943 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 ม.ค.2561

จ้างตรวจเช็คระบบเบรกรถยนต์ ยี่ห้อมิตชูบิชิ หมายเลขทะเบียน ษษ-4258 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท-4936 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญห-1357 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน 2กผ 45 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

30 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ษณ - 8929 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

26 ม.ค.2561

จ้างซ่อมห้องรับ - ส่ง เอกสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,603.00.-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

25 ม.ค.2561

จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,800.00 .- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนมือจับประตูและซ่อมบานประตูกั้นห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,276.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00.-   
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,670.00.-  
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

22 ม.ค.2561

จ้างรื้อโครงแผ่นฝ้าบริเวณชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

18 ม.ค.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

424,950.50.-
424,950.50 - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

16 ม.ค.2561

ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,624.00 .-
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

10 ม.ค.2561

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,049.50.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

9 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูกระจกบานเปลือยพร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลัง

9,630.00 .- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

8 ม.ค.2561

ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,998.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

5 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนกุญแจคอม้าประตูบานเลื่อน และติดตั้งปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,280.00 .- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

5 ม.ค.2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,400.00 .- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

5 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

340.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 ม.ค.2561

ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,700.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 ม.ค.2561

ซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,600.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 ม.ค.2561

ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,700.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

3 ม.ค.2561

ซื้อรายงานขอจัดซื้อภาชนะอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

955.00 .- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

29 ธ.ค.2560

จ้างรายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,720.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 ธ.ค.2560

จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

226,000.00.- 
226,000.00.-
รายละเอียด 
- ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำกระดาษ ก.พ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,568.00- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350.00- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

780.00- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,428.70 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

18 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,420.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

15 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนปลั๊กไฟและรางอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

14 ธ.ค.2560

จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

13 ธ.ค.2560

จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

13 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์และฟิล์มฝ้ากระจกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

8 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,300.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,031.80.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 พ.ย.2560

จ้างรื้อถอนผ้าขาว - ดำ บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง ด้านหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1และเก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,490.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,062.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,815.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 พ.ย.2560

ซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 พ.ย.2560

จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,300.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 พ.ย.2560

จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,069.50 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 พ.ย.2560

จ้างซักเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
17 พ.ย.2560

จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กุญแจมือจับประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,605.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

17 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
15 พ.ย.2560

จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,100.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
14 พ.ย.2560

ซื้อยางรถยนต์ โตโยต้า ฆส-7958 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,400.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
13 พ.ย.2560

จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,745.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
13 พ.ย.2560

ซื้อฟลัสวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,259.50.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
13 พ.ย.2560

ซื้อเครื่องดื่มรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,460.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
09 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,360.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
09 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,410.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
07 พ.ย.2560

จ้างการต่ออายุบริการโดเมน GFMIS.GO.TH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

856.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
3 พ.ย.2560

ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,237.44.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
2 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
02 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,815.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

01 พ.ย.2560

 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,190.00 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
31 ต.ค.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163,333.32 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
30 ต.ค.2560

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,081,968.40.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,666.66.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

498,522.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
3 พ.ย.2560

ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,237.44.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
2 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
1 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,190.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
31 ต.ค.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163,333.32 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
30 ต.ค.2560

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,081,968.40.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
27 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,590.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
25 ต.ค.2560

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,194.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจัดดอกไม้ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,100.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,650.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

850.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,870.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
20 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,050.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
20 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รั้วพลาสติกสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,000.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,775.40.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 ต.ค.2560

เหมาบริการจอ LED ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๒ จอ 

267,500.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 ต.ค.2560

จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 ต.ค.2560

เหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานถ่ายภาพ)

58,000.00 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
10 ต.ค.2560

จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน ๑ ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

871,000.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
02 ต.ค.2560

ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รัวพลาสติกสีบาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

145,000.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ยกเลิกโครงการ
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,666.66.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

498,522.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
28 ก.ย.2560

  ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ไมค์ชุดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,440.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
27 ก.ย.2560

จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
22 ก.ย.2560

จ้างขอจ้างจัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,021.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
14 ก.ย.2560

จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

227,500.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 


วิธีทอดตลาด 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคาประมูลเริ่มต้น
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ูสถานที่ประมูลและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ประมูล
สถานที่ติดต่อ
หมายเหตุ
21 ก.ย.2561

การจำหน่ายัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 14 คัน

- - - ลานจดรถยนต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 28 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   
31 ก.ค.2560

การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง จำนวนโดยประมาณ 65,500 ลบ.ม. (ดินหลวม)โดยวิธีทอดตลาด

960,500.- 
- - ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ยกเลิกการขายมูลดิน


วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ยืนซอง
เปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ
หมายเหตุ
5 ก.ย.59

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

34,430,000.00 
34,430,000.00.-
รายละเอียด 

วันที่  12 - 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

21 ม.ค.59

การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

(ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม)

34,430,000.00 
34,430,000.00.-
รายละเอียด 

วันที่  2 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น .  ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง  ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

4 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 7 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 ------  
  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การกำหนดรายละเอียดงานถมดิน ตักดิน และรากฐานในการก่อสร้าง ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

ภาคผนวก 2

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

----------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

2 ก.ย.58

การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

1,966 ล้านบาท
34,430,000.-
รายละเอียด 

วันที่  11 กันยายน  2558  ถึงวันที่  22 กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น .  ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง  ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

14 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 15 ต.ค.58  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ยกเลิก
8 มิ.ย.58

จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

2,000 ล้านบาท
35,025,000.00
รายละเอียด 

วันที่ 17 มิ.ย.58  ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 58 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 29 มิ.ย.58 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึงเวลา 12.00

วันที่ 8 ก.ค.58

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.

วันที่ 9 ก.ค.58  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ยกเลิก

 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ / เวลา
ที่ เสนอ
ราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ
4 ธ.ค.58

ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

2,500,000.00 -
2,332,600.00 
รายละเอียด  
16 ธ.ค .58
8.30 น.-16.30 น.
  ยกเลิก
11 มิ.ย.58

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

2,000,000.00 -
1,866,080.00
รายละเอียด  
19 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
21 พ.ค.58

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

2,000,000.00 -
1,866,080.00
รายละเอียด  
8 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
  ยกเลิก

 

 

 

วิธีสอบราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
20 ก.พ.58

สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด

  355,347.00 
รายละเอียด
20 ก.พ.58
-
6 มี.ค.58
20 ก.พ.58
-
6 มี.ค.58

10 มี.ค.58
   ยกเลิก
30 ต.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery

  183,333.30 
รายละเอียด
30 ต.ค.57
-
10 พ.ย.57
30 ต.ค.57
-
10 พ.ย.5
7

 12 พ.ย.57
   
29 ต.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่

  708,333.30
รายละเอียด
29 ต.ค.57
-
10 พ.ย.57
 29 ต.ค.57
-
10 พ.ย.5
7

 13 พ.ย.57
   
12 ก.ย.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
579,268.80  
รายละเอียด
12ก.ย.57
-
22 ก.ย.57
  12 ก.ย.57
-
22 ก.ย.57

 24 ก.ย.57
  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
11 ก.ย.57

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
439,992.00  
รายละเอียด
11ก.ย.57
-
22 ก.ย.57
  11 ก.ย.57
-
22 ก.ย.57

 24 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
3 ก.ย.57

สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
 
1,363,893.33 
รายละเอียด
3 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57
  3 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57

 19 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
2 ก.ย.57

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
120,966.35
รายละเอียด
2 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57
  2 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57

 19 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ส.ค.57

สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
135,792.00
รายละเอียด
  29 ส.ค.57
-
8ก.ย.57
  29 ส.ค.57
-
8 ก.ย.57

 12 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ส.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
1,795,000.00
รายละเอียด
  19 ส.ค.57
-
1 ก.ย.57
  19 ส.ค.57
-
1 ก.ย.57

 9 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
15 ส.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน

  960,000.00  
รายละเอียด
  15 ส.ค.57
-
29 ส.ค.57
  15 ส.ค.57
-
29 ส.ค.57

 5 ก.ย.57
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
 
18 มี.ค.57     การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ    กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค.57 เวลา 9.30 น.