การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน


       ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กรอบแนวทางและประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
--ภาคผนวกประเด็นที่ 1
--ภาคผนวกประเด็นที่ 2
--ภาคผนวกประเด็นที่ 3
--ภาคผนวกประเด็นที่ 4
กรอบแนวทางและประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553