บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง

 

เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของ ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

เรื่อง ดาวน์โหลด

   การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 29/05/2558)

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

   ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

   ว6/2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

   การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการรับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2557
   การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง พ.ศ. 2556
   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 (ประกาศใช้วันที่ 29/03/2556)
   การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน (ประกาศใช้วันที่ 25/03/2556)
   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของทุนหมุนเวียน (ประกาศใช้วันที่ 25/03/2556)
   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 22/03/2556)
   คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง พ.ศ 2555 (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
   - เป็นคู่มือรวบรวมกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หลัเกณฑ์ต่าง ๆ ของทั้งลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศของ ข้าราชการทหาร พ.ศ.2555
   ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
   - การลาป่วย , ลาคลอด , ลาบวช , ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ หน้า1-2 ,ลว.7สิงหาคม2555)
   การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม ประเภททั่วไป พ.ศ. 2555
   - บัญชีรายชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งประเภททั่วไป
   - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปที่กำหนดเพิ่ม
   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
   หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุ
   และแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และการกำหนดเงินเพิ่มให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
   เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
   กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
   - บัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
      1.ประเภทบริหาร (ระดับสูง , ระดับต้น)
      2.ประเภทอำนวยการ (ระดับสูง , ระดับต้น)
      3.ประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ , และระดับทรงคุณวุฒิ)
      4.ประเภททั่วไป (ระดับทักษะพิเศษ)
   หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ และ
   กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
   เล่ม129/ตอนพิเศษ18ง/1-4
   ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
   ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (นร.1008.1/ว.11 ลว.6 มิ.ย.2554)
   กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของ
   พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 
 

เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของพนักงานราชการ พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

เรื่อง ดาวน์โหลด
   คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ พ.ศ.2555 (ระเบียบที่เกี่วข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานราชการ)
   การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2556 - 2557 และ
   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
   ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งกลุ่มงานทางเทคนิคของผู้ทำการในเรือ)
   ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
   การปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของพนักงานราชการ (กรณี ป.ตรี 15,000 บาท) พ.ศ.2555
   (ร่าง) ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (กรณี ป.ตรี 15,000 บาท) พ.ศ.2555
   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
   แนวทางการดำเนินการตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
 
 

เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

เรื่อง ดาวน์โหลด
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกประมาณประเภททุนหมุนเวียน
   (กรณี ป.ตรี 15,000 บาท) พ.ศ. 2555
   หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
   (กรณี ป.ตรี 15,000 บาท) พ.ศ. 2555
 
 
เรื่อง ดาวน์โหลด
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำเแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
   การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
   เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
   กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
   ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งตาม กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
   ถามตอบ การเลื่อนเงินเดือน
   ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือน 2552
   รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ)
 
   พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (เฉพาะส่วนของอัตราเงินเดือน)
   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
   พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ (23 ส.ค.2550)
   การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในอัตราร้อยละสี่ตามมติ
   คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550
   ข่าวเกี่ยวกับการ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ... (ครม. 26 มิ.ย.50)
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
   พ.ศ. ๒๕๕๐ (6 มิ.ย.50)
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (13 ก.ย.50)
   รวมข่าวสิทธิประโยชน์ เงินเดือน ฯลฯ 
   บัญชีเงินเดือน, ข้าราชการ (พระราชกฤษฎีกา ปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉ.2) 2548)
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
   ตารางปรับอัตราฯ ขรก.พลเรือน ปี 2547 สู่ ปี 2548
 
 

เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการของส่วนราชการ พ.ศ.2547

เรื่อง ดาวน์โหลด
   บัญชีการเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกที่มิใช่ ขรก. เพื่อประโยชน์การเบิกจ่ายฯ 26 ต.ค. 47
   บัญชีค่าตอบแทนเพื่อข่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (ระยะเฉพาะหน้า) 1 ต.ค.47
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (30 ก.ย.2547)
   ตารางเทียบขั้นเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) 30 มิ.ย.2547
   พระราชกฤษฏีกาการปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการพ.ศ.2547กฏกระทรวงฉบับที่14(พ.ศ.2547) 
   การกำหนดตำแหน่งพนักงานอัยการกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2547)
   การกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการฯ บัญชีเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

   อธิบดีกรมบัญชีกลาง ไขข้อข้องใจเรื่องเงินเดือน : 3 พ.ค. 2547

   การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ณ 1 เมษายน 2547 ตามมติ ครม. 12 เมษายน 2547 

   
   
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547 
   (2 เมษายน 2547)

   มาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ / การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการ 
   (9 มีนาคม 2547)

 

   มาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ (8 มีนาคม 2547)
   ตาราง เทียบบัญชีเงินเดือน ใหม่ ตาม พ.ร.ฎ.ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.....(9 มีนาคม 2547)
   - บัญชีข้าราชการพลเรือน
   - บัญชีข้าราชการตำรวจ
   - บัญชีข้าราชการทหาร
พลเรือน

ตำรวจ

ทหาร
   การปรับโครงสร้างของอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (10 พ.ค. 2547)

   กลุ่มที่ 1 
   - หมวดแรงงาน
   - หมวดกึ่งฝีมือ
   - หมวดฝีมือ
   - หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น

   กลุ่มที่ 2
   - หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง

   กลุ่มที่ 3
   - หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง

   กลุ่มที่ 4
   - หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ
บัญชีปรับเทียบฯ


แรงงาน

กึ่งฝีมือ

ฝีมือ

ฝีมือพิเศษต้น

ฝีมือพิเศษกลาง

ฝีมือพิเศษสูง

ฝีมือพิเศษเฉพาะ
   การปรับโครงสร้างของอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ( 6 พ.ค. 2547)
   การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( 21 พ.ค. 2547)
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (28 ตุลาคม 2548)

เรื่อง ดาวน์โหลด
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
บัญชี ขั้น อัตรา (บาท/เดือน) กลุ่มงานบริการ
บัญชี ขั้น อัตรา (บาท/เดือน) กลุ่มงานเทคนิค
บัญชี ขั้น อัตรา (บาท/เดือน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป /วิชาชีพเฉพาะ / เชี่ยวชาญเฉพาะ
บัญชี ขั้น อัตรา (บาท/เดือน) เชี่ยวชาญพิเศษ
ตารางการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ จากบัญชีค่าตอบแทนท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ
 
 

พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และพระราชบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

เรื่อง ดาวน์โหลด
กฎ ก.พ. ว่าด้วย การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 (พ.ค.2544) 
ร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 
คำถาม คำตอบ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ : การเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม่ (เม.ย. 44)
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ สำนักงาน ก.พ.  -
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538.
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538

พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 ( i )
พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 ( ii ) 
พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 2 )
พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
 
 

บัญชีอัตราเงินเดือน (ข้อมูลเก่า)

เรื่อง ดาวน์โหลด
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม อัยการ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการการเมือง
 
 

บัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง (ข้อมูลเก่า)

เรื่อง ดาวน์โหลด
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครู
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร 
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม อัยการ
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 
 

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ข้อมูลเก่า)

เรื่อง ดาวน์โหลด
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1
- หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2
- หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3
- หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4