1. เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2. เรื่องมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมมรถภาพที่จำเป็นสำหรับตำเเหน่งข้าราชการพล
    เรือนสามัญ
3. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
4. เรื่องการเลื่อนเงินเดือน ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
5. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวอย่างที่1
6. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวอย่างที่2
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวอย่างที่3
8. ตัวอย่างตัวชี้วัดงานการเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างตัวชี้วัดสำหรับงานสื่อสารองค์กร
9. การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
10. การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
11. ตารางการกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนัก-กอง-กลุ่ม-ฝ่าย
12. ตารางการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
13. เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ