คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2553


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 


กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408
Best view: :1024x768 pixel: medium size