ปลัดกระทรวง - นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

 
 
 
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
3 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2553
 

 

 

วันเดือนปีเกิด :
 9 ก.ค.
 
 การศึกษา :
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
- Master of Laws, Tulane University, USA.(โดยทุนรัฐบาลไทย)
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Ph.D. of Development Administration,National Institute of Development Administration
- Directors Certification Program, Thai Institution of Directors
- Leaders in Development : Managing Political & Economic Reform, Harvard University
- Advanced Management Program, Oxford University
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
2549 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
2544 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 2541 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
 2540 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 
 ตำแหน่งหน้าที่ :

- 2552 ปลัดกระทรวงการคลัง
- 2550 รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้)
- อธิบดีกรมศุลกากร
- อธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- อัครราชทูตที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซล (และเป็นผู้แทนถาวรไทยประจำแกตต์ และผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป)


ประสบการณ์พิเศษ:
- กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรรมการการเคหะแห่งชาติ
- กรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน้าที่อื่นๆ:
- ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่