รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

 
 
 
นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
4 ตุลาคม 2519 - 21 ตุลาคม 2519
21 เมษายน 2519 - 4 ตุลาคม 2519
21 กุมภาพันธ์ 2518 - 16 มีนาคม 2518