ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายเสริม วินิจฉัย

 
 
 
นายเสริม วินิจฉัย
20 พฤษภาคม 2497 - 7 กรกฎาคม 2508
 

 วันเดือนปีเกิด

-    2  มิถุนายน  2450

สถานะภาพ

-     สมรส 

ประวัติการศึกษา

-    2478     ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายเอกชนและเศรษฐศาสตร์

                 ดอกเตอร์อังดรัวต์ เกียรตินิยมสูงสุดของมหาวิทยาลัยปารีส 

ประวัติการปฏิบัติราชการ

-    20 พ.ค. 2497         ปลัดกระทรวงการคลัง

-    1 มี.ค. 2495           ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมัยที่ 2 

-    17 ต.ค. 2489         ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมัยที่ 1

-    23 พ.ย. 2481         คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

-    1 พ.ค. 2475           ผู้แปลของกรมร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

-    2511                      ปฐมจุลจอมเกล้า

-    2500                      มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ประกาศเกียรติคุณ 

-    1 เมษายน 2543        ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการคลัง  "คนดีศรีคลัง"  

-    2509                     เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    2499                     รับปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-    2497                     เป็นศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวิชาการธรรมศาสตร์และการเมือง