ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายสมใจนึก เองตระกูล

 
 
 
นายสมใจนึก เองตระกูล
1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
 
 

วันเดือนปีเกิด

-    21 เมษายน พ.ศ. 2487

สถานะภาพ 

-    สมรส 

ประวัติการศึกษา

-    2509  B.A.(ECONOMICS) , UPSALA COLLEGE, NEW JERSEY,U.S.A.

-    2533  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-    2536   สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2535-2536      

ประวัติการปฏิบัติราชการ 

-    2543    ปลัดกระทรวงการคลัง

-    2540  นักบริหาร 10  อธิบดีกรมศุลกากร

-    2539  นักบริหาร 10  อธิบดีกรมสรรพากร

-    2536  นักบริหาร 10  อธิบดีกรมสรรพสามิต

-    2535  นักบริหาร 10  รองปลัดกระทรวงการคลัง

-    2534  ผู้ตรวจราชการ 10  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

-    2530  นักบริหาร 9  รองอธิบดีกรมศุลกากร (ฝ่ายปราบปราม)

-    2529  สารวัตรศุลกากร 8 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร

-    2528  สารวัตรศุลกากร 8  ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 1 (จ.สงขลา) กรมศุลกากร

-    2528  สารวัตรศุลกากร 8  ผู้อำนวยการกองควบคุมยานและสินค้า กรมศุลกากร

ราชการพิเศษ   

-    ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

-    ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

-    ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

-    ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-    รองประธานกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

-    รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

-    อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

-    กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

-    กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-    กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์  จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  

เกียรติประวัติ

   ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542

E-mail  :       somchainuk@mof.go.th