รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

 
 
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
11 มีนาคม 2548 - 2 สิงหาคม 2550
10 มีนาคม 2547 - 10 มีนาคม 2548
3 ตุลาคม 2545 - 8 กุมภาพันธ์ 2546
17 กุมภาพันธ์ 2544 - 3 ตุลาคม 2545
 
 

วันเข้ารับตำแหน่ง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
วันที่เกิด/สถานที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496/ กรุงเทพฯ 
ศาสนา พุทธ 
สถานภาพสมรส สมรส : นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ 

 

การศึกษา
พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2519 ปริญญาโท(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2527 ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์น, สหรัฐอเมริกา

 

ประวัติการทำงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ป.ต.ท. สำรวจและปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการในอนุกรรมการพิจารณารับและเพิกถอนหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทนง พิทยะ)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์)
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2544  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2544  รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
10 มีนาคม พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
มหาวชิรมงกุฏไทย (ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

 

สถานที่ทำงาน:
สถานที่ทำงาน: กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่  ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300     
                       25 นวธารี ซอย 4 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

  

Email    :  somkid@mof.go.th 
Homepage:
http://www.mof.go.th/