วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ

2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

3. บริหารการเงินแผ่นดิน

4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

        กลยุทธ์
            1.1 การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว
            1.2 การพัฒนากรอบการจัดทำงบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            1.3 การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี โดยการปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกฐานภาษี รวมถึงการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่
            1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหารการจัดเก็บ
            1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
            1.6 การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวม
            1.7 การปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง
            1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
            1.9 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการดำเนินโครงการ/นโยบายของภาครัฐ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

        กลยุทธ์
            2.1 การใช้มาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพื่อสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่
            2.2 การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน
            2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
            2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลดต้นทุนการประกอบการของภาคเอกชน
            2.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
            2.6 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ช่วยเหลือบริษัทเอกชนขนาดเล็ก
            2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment
            2.8 การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาคเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการชำระเงินในภูมิภาค
            2.9 การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
            2.10 การปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการประกันภัยให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการประกันภัยภัย
            2.11 การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามการดำเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสบปัญหา
            2.12 การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มจำนวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตทันประเทศอื่นในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ อันนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนอย่างทั่วถึง


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง

        กลยุทธ์
            3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

        กลยุทธ์
            4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้
            4.2 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อการถือครองทรัพย์สินที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
            4.3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรการเงินชุมชน
            4.4 การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล
            4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่
            4.6 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการเงิน
            4.7 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
            4.8 การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
            4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
            4.10 การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

        กลยุทธ์
            5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

        กลยุทธ์
            6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง
            6.2 การปรับโครงสร้างการดำเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน


 ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง