รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

 
 
 
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
24 กันยายน 2551 - 19 ธันวาคม 2551
 

 

วันเดือนปีเกิด :
-8 สิงหาคม 2495

 

  การศึกษา :
  ระดับปริญญา :
  - 2534 ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - 2526 ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada
  - 2522 ปริญญาโท M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science, United Kingdom
  - 2518 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  -

  ตำแหน่งหน้าที่ :
  - 24 ก.ย. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  - 2551 - 23 ก.ย. 2551รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

  - กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)
  - กรรมการปิโตรเลียม
  - ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ตำแหน่งหน้าที่ อื่น ๆ :
  - 2534 - 2536 : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - 2535 - 2538 : กรรมการ การประปาภูมิภาค
  - 2541 - 2545 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
  - 2544 : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  - 2544 - 2545 : กรรมการ การประปานครหลวง
  - 2546 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  - 2546 - มีนาคม 2548 : ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)


  ประกาศเกียรติคุณ : 
  - 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์