รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

 
 
 
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
8 กุมภาพันธ์ 2546 - 10 มีนาคม 2547
 
 

วันเข้ารับตำแหน่ง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   8  กุมภาพันธ์  2546
 
วันที่เกิด/สถานที่ :  21 เมษายน พ.ศ. 2483/ จังหวัดเชียงใหม่ 
สัญชาติ :ไทย
สถานภาพสมรส : สมรส : นางรัตนา เชาว์วิศิษฐ

การศึกษา

พ.ศ. 2495   มัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2499   SCHOOL LEAVING CERTIFICATE DIOCESAN BOY'S SCHOOL, HONGKONG 
พ.ศ. 2502   GCE A' LEVEL BRISTOL COLLEGE OF COMMERCE, UK. 
พ.ศ. 2505   B.SC ECONOMICS LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND 
                POLITICAL SCIENCE 

ประวัติการทำงาน: 

18 พฤษภาคม 2509    ทส.เจ้ากรมการเงินทหารบก  กองทัพบก 
15 ธันวาคม    2515    วิทยากรโท สศค. กระทรวงการคลัง 
9   กันยายน   2518    เศรษฐกรโท 6 สศค. กระทรวงการคลัง 
1   กันยายน   2521    ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
20 พฤศจิกายน 2523   ผู้อำนวยการกองอากร  กรมสรรพากร 
1   ธันวาคม   2523     ผู้อำนวยการโรงงานกระสอบ กระทรวงการคลัง 
1   ตุลาคม    2527     สรรพากรเขต 3 กรมสรรพากร 
1   กันยายน   2529     ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร 
1   ตุลาคม    2531     รองอธิบดี กรมสรรพากร  
1   ตุลาคม    2535     ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
1   ตุลาคม    2536     รองปลัดฯ กระทรวงการคลัง  
1   ตุลาคม    2538     อธิบดี กรมสรรพากร 
28 ธันวาคม   2539      อธิบดี กรมธนารักษ์ 
29 สิงหาคม   2540      อธิบดี กรมสรรพากร
17 กุมภาพันธ์ 2544     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
3  ตุลาคม     2545     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
8  กุมภาพันธ์ 2546     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
10 มีนาคม    2547      รองนายกรัฐมนตรี
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

         พ.ศ. 2514 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
         พ.ศ. 2517 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
         พ.ศ. 2519 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
         พ.ศ. 2522 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
         พ.ศ. 2528 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
         พ.ศ. 2531 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
         พ.ศ. 2533 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
         พ.ศ. 2536 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
         พ.ศ. 2539 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)