รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 
 
 
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
24 พฤษภาคม 2522 - 11 กุมภาพันธ์ 2523