ราคากลาง

 

 

 ราคากลาง ย้อนหลัง

 

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง หมายเหตุ
28 มิ.ย. 62  ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   840,000.00
รายละเอียด
 
24 พ.ค. 62  ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62057374197)   2,551,950.00
รายละเอียด
 
1 พ.ค. 62  ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1,091,556.93
รายละเอียด
 
26 เม.ย. 62  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,779,740.00.-
รายละเอียด
 
21 มี.ค. 62  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15,000,000.00.-
รายละเอียด
 
21 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถชั้นใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
30 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,943,124.32-
รายละเอียด
 
22 ม.ค. 62 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
9 ม.ค. 62 จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการเข้าสู่กระทรวงการคลังดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 9,500,000.00
รายละเอียด
 
26 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,190,816.00
รายละเอียด
 
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,999,667.-
รายละเอียด
 
29 ต.ค.61

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)

1,834,600.00 
รายละเอียด 
 
26 ต.ค.61

จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

115,916,666.67 
รายละเอียด 
 
28 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,500,000.00
รายละเอียด 
 
26 ก.ย.61

โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

23,183,333.00 
รายละเอียด 
 
26 ก.ย.61

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2,050,000.00 
รายละเอียด 
 
26 ก.ย.61

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10,287,200.00 
รายละเอียด 
 
25 ก.ย.61

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097645366)

6,580,500.00 
รายละเอียด 
 
20 ก.ย.61

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097517522)

2,100,000.00 
รายละเอียด 
 
17 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,287,200.00-
รายละเอียด
 
7 ก.ย.61

จ้างการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

153,664,000.00
รายละเอียด
 
7 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,270,153.27
รายละเอียด
 
6 ก.ย.61

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,948,364.00 .-
รายละเอียด
 
6 ก.ย.61

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133,040,376.00 .-
รายละเอียด
 
3 ก.ย.61

จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,012,160.00 .-
รายละเอียด
 
5 ก.ค.61

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,596,027.00 .-
รายละเอียด
 
5 ก.ค.61

จ้างโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีคัดเลือก

821,286,056.00 .-
รายละเอียด
 
2 พ.ค.61

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15,000,000.00 .-
รายละเอียด
 
4 เม.ย.61

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13,375,000.00 .-
รายละเอียด
 
28 ก.พ.61

จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบและแผนการปรับตัวของกระทรวงการคลังจาก Disruptive Technology โดยวิธีคัดเลือก

19,964,932.50
รายละเอียด
 
26 ก.พ.61

ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,371,400.00 
รายละเอียด
 
22 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,595,227.00
รายละเอียด 
 
22 ก.พ.61
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00
รายละเอียด 
 
15 ก.พ.61
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00
รายละเอียด 
 
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,500,000.00
รายละเอียด 
 
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,102,000.00
รายละเอียด 
 
12 ก.พ.61
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 104,325,000.00.-
รายละเอียด 
 
31 ม.ค.61
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00.-
รายละเอียด 
 
29 ม.ค.61
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,999,159.60.-
รายละเอียด 
 
18 ม.ค.61
ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,950.50 .-
รายละเอียด 
 
12 ม.ค.61
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,461.00.-
รายละเอียด 
 
25 ธ.ค.60
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,000.00.-
รายละเอียด 
 
21 ธ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M 552 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,266.00 .-
รายละเอียด 
 
  จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-
รายละเอียด 
 
  จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32.-
รายละเอียด 
 
14 ธ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,938,000.00.-
รายละเอียด 
 
13 ธ.ค.60
จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,085.00.-
รายละเอียด 
 
20 พ.ย.60
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500.00.-
รายละเอียด 
 
19 พ.ย.60
จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-
รายละเอียด 
 
18 ต.ค.60
จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,080,932.00.-
รายละเอียด 
 
5 ต.ค.60
จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 902,833.33.-
รายละเอียด 
 
5 ต.ค.60
เหมาบริการจอ LED ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 จอ 312,746.66
รายละเอียด 
 
26 ก.ย.60
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,522.00.-
รายละเอียด 
 
14 ก.ย.60
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,500.00 .-
รายละเอียด 
 
23 ส.ค.60
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 240,750.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องปริ้นเตอร์ประจำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 114,480.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 144,450.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 347,750.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา 420,000.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โดยวิธีตกลงราคา 414,000.00.-
รายละเอียด 
 
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา 325,000.00.-
รายละเอียด 
 
18 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 738,309.00.-
รายละเอียด 
 
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีตกลงราคา 330,000.00.-
รายละเอียด 
 
16 ส.ค.60
จ้างเหมาเช่าบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 137,814,000.00.-
รายละเอียด 
 
16 ส.ค.60
จ้างเหมาดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีพิเศษ 161,000,000.00.-
รายละเอียด 
 
16 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 77,682,000.00.-
รายละเอียด 
 
11 ส.ค.60
ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 177,192.00.-
รายละเอียด 
 
11 ส.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,296,500.00.-
รายละเอียด 
 
11 ส.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-
รายละเอียด 
 
10 ส.ค.60
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และทำความสะอาดถนนภยในบริเวณกระทรวงการคลัง 1,000,000.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ 1,058,016.00.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,486,063.00.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-
รายละเอียด 
 
11 ก.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-
รายละเอียด 
 
7 ก.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 384,130.00.-
รายละเอียด
 
27 มิ.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 496,266.00.-
รายละเอียด
 
22 มิ.ย.60
ซื้อโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 418,320.00.-
รายละเอียด
 
22 มิ.ย.60
ซื้อเงินบริสุทธิ์ 99.99% เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (องค์เนื้อเงินบริสุทธิ์) โดยวิธีตกลงราคา 290,860.49.-
รายละเอียด
 
14 มิ.ย.60
จ้างเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 499,904.00.-
รายละเอียด
 
26 พ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ 310,514.00.-
รายละเอียด
 
18 พ.ค.60
จ้างเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณทางลอดใต้อาคารและบริเวณโถงลิฟต์ 1 ภานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 183,665.50 .-
รายละเอียด
 
18 พ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา 192,600.00 .-
รายละเอียด
 
11 พ.ค.60
จ้างติดตั้งชุดวาล์วหัวขับไฟฟ้าและลูกลอยควบคุมของถังน้ำดี ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 445,356.50 .-
รายละเอียด
 
26 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 496,266.00.-
รายละเอียด
 
25 เม.ย.60
จ้างดำเนินโครงการค้นคนคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,700,000.00.-
รายละเอียด
 
10 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ รวม 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 490,488.00 .-
รายละเอียด
 
29 มี.ค.60
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,718,870.00 .-
รายละเอียด
 
27 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.00 .-
รายละเอียด
 
24 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,012,000.00 .-
รายละเอียด
 
21 มี.ค.60
จ้างซ่อมแซมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กหล่อบริเวณทางขึ้น - ลง ลานจอดรถ ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 385,200.00 .-
รายละเอียด
 
13 มี.ค.60
จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) โดยวิธีตกลง 2,200,000.00 .-
รายละเอียด
 
8 มี.ค.60
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 600,000.00 .-
รายละเอียด
 
21 ก.พ.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 203,300.00 .-
รายละเอียด
 
10 ม.ค.60
ซื้อทองคำ เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 38,952,126.68 .-
รายละเอียด
 
10 ม.ค.60
จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 2,300,000.00 .-
รายละเอียด