รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสุนทร หงส์ลดารมภ์

 
 
 
นายสุนทร หงส์ลดารมภ์
11 ธันวาคม 2506 - 8 กรกฎาคม 2508
1 พฤษภาคม 2502 - 10 ธันวาคม 2506