ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายศุภชัย พิศิษฐวานิช

 
 
 
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
7 สิงหาคม 2540 - 30 กันยายน 2543
 

วันเดือนปีเกิด

-    11  กันยายน   2483

สถานะภาพ 

-    สมรส 

ประวัติการศึกษา

-    1968   Master of Business Administration, Ohio University , U.S.A. 

-    1958   B.A. (Account), Thammasat University       

ประวัติการปฏิบัติราชการ 

-    2540    ปลัดกระทรวงการคลัง

-    2540    รองปลัดกระทรวงการคลัง

-    2536    อธิบดีกรมศุลกากร

-    2535    อธิบดีกรมสรรพสามิต

-    2534    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-    2533    รองปลัดกระทรวงการคลัง 

-    2532    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

-    2529    รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

-    2506    นักบัญชี  กรมสรรพากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

งานอดิเรก

-    ปลูกต้นไม้

 

Curriculum Vitae   

Date of Birth

-    September 11, 1940

Marital status

-    Married

Education Record

-    1968 Master of Business Administration, Ohio University, U.S.A.

-    1958 B.A. (Account), Thammasat University Present Positions

Present Positions

-    1997 Permanet Secretary For Finance

-    1997 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance 

-    1993 Director-General, The Customs Department 

-    1992 Director-General, The Excise Department 

-    1991 Director-General, The Fiscal Policy Office 
-    1990 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance 

-    1989 Inspectors-General, Ministry of Finance 

-    1986 Deputy Comptroller-General, The Comptroller General’s Department 

-    1982 Director, Credit Division, The Comptroller General’s Department 

-    1982 Director, Revenue Division, The Comptroller General’s Department 

-    1975 Senior Fiscal Analyst, Accounting System and Public Finance Research Division,

     The Comptroller General’s Department 

-    1968 Fiscal Analyst, Accounting System and Public Finance Research Division,

     The Comptroller General’s Department 

-    1963 Accountant , Personnel Income Tax Devision, The Revenue Department 

Working Experience For Other Activities

-   Chairman of The Board Of Directors, Krung Thai Bank Public Co.,Ltd.

-    Member Of The Board Of Directors, Telephone Organization Of Thailand

-    Chairman Of The Board Of Directors, Ekachart Finance And Securities Public Co.,Ltd.

-    Chairman Of The Board Of Directors, Nep.Realty And Industry Public Co.,Ltd.

-    Chairman Of The Board Of Directors, Nava Nakorn Co.,Ltd

Royal Decoration 

-    Knight Grand Cordon (Special  class) of the Most Exalted  Order of the White Elephant

Hobby

-    Planting