ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

 
 
 
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
1 ตุลาคม 2547 - 22 พฤษภาคม 2552
 
 

วันเดือนปีเกิด :
16 ม.ค. 2495

การศึกษา:

- B.Sc.(Econ) London School of Economics and Political Science, University of London , U.K. (ทุน ก.พ.)
- M.Sc.(Econ) Queen Mary College, University of London, U.K. (ทุน ก.พ.)
- Certificate in Double Taxation, University of Southern California, U.S.A.
- Advanced Management Programme, Harvard University, U.S.A.


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

2550 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ   (ต.จ.ว.)
2547 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
2543 มหาวชิรมงกุฏ            (ม.ว.ม.)
2540 ประถมาภรณ์ช้างเผือก    (ป.ช.)
2537 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย   (ป.ม.)
2534 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก      (ท.ช.)
2530 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย     (ท.ม.)
2527 ตริยาภรณ์มงกุฏไทย       (ต.ม.)

ตำแหน่งหน้าที่ :

- ปลัดกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ประธานกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย
- รองประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- กรรมการคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการคณะกรรมการกฤษฏีกา

ตำแหน่งสำคัญในอดีต
ราชการ
2543-2547   อธิบดีกรมสรรพากร
2541-2543   ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2539-2541   ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2539           รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2535           ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงสร้างภาษีสรรพากร (นักวิชาการภาษี 9) กรมสรรพากร
2532           ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร

รัฐวิสาหกิจ
- ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- ประธานกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
- กรรมการบริหารธนาคารรัตนสิน จำกัด
- กรรมการบริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
- กรรมการบริหารองค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม
- กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย