รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

 
 
 
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
18 กรกฎาคม 2538 - 28 พฤษภาคม 2539
 
 

อายุ

7 มิถุนายน 2501 

อาชีพ

รับราชการ (อาจารย์) (อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง)

ตำแหน่ง

รองหัวหน้าพรรค

สัญชาติ

ไทย

 

การศึกษา

อุดมศึกษา

-  (น.บ. เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

-   การเมืองและการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
    โรงเรียนกฎหมายและการฑูตเฟลทเชอร์
    มหาวิทยาลัยทัฟส์    สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท

-   นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก

-   นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทางการเมือง

-  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

-  รองประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และการต่างประเทศ

-  ที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

-  ที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี

-  ที่ปรึกษารัฐสภา

 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

-  ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)

-  คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมาย และการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  ร่วมสอนกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับ ศ.เฟรดเดอริก สโนเดอร์ ในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
   ประเทศสหรัฐอเมริกา

-  ริเริ่มการเรียนการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานสาธารณกุศล

-  ประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ

-  เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า