รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

 
 
 
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
6 กุมภาพันธ์ 2551- 23 กันยายน 2551
 

วันเดือนปีเกิด :
2 พฤษภาคม 2500

  การศึกษา :
  ระดับปริญญา :
  - พ.ศ. 2521 สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  - พ.ศ. 2523 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  - พ.ศ. 2529 อนุปัต์เวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์สภา
  - พ.ศ. 2533 M.B.A. สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  - พ.ศ. 2535 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
  - พ.ศ. 2539 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  - มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

  ตำแหน่งหน้าที่ :
  - ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  - กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
  - ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
  - 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  - 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - 2548 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 23 กันยายน 2551รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง