รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสุธี สิงห์เสน่ห์

 
 
 
นายสุธี สิงห์เสน่ห์
17 เมษายน 2535 - 17 มิถุนายน 2535
6 มีนาคม 2534 - 16 เมษายน 2535
11 สิงหาคม 2529 - 8 สิงหาคม 2531