รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา)

 
 
 
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา)
16 ธันวาคม 2476 - 21 กันยายน 2477
24 มิถุนายน 2476 - 15 ธันวาคม 2476