รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายทนง พิทยะ

 
 
 
นายทนง พิทยะ
2 สิงหาคม 2548 - 19 กันยายน 2549
21 มิถุนายน 2540 - 24 ตุลาคม 2540
 
 

วันเข้ารับตำแหน่ง 2 สิงหาคม 2548
วันเดือนปีเกิด 28 กรกฏาคม 2490
เกิดที่จังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส/นางมธุรส พิทยะ
จำนวนบุตร        - นางสาววิชชุญา พิทยะ
                     - นายธราธร พิทยะ
                     - เด็กหญิงศรัญญา พิทยะ

 

การศึกษา
พ.ศ. 2521 ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2514 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2513 ปริญญาตรี  ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ญี่ปุ่น

 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2548-20 กันยายน 2549  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2548 - 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2544 - 2548 ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2544 - 2548 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2545 - 2548 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 - 2545 ผู้แทนการค้าไทย
พ.ศ. 2540 - 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
พ.ศ. 2540 - 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2548 - 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2548 - 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2548 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2546 มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2540 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2534 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 Officier dans I'Order National du Merite ประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2547 Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ประเทศญี่ปุ่น