ข้าราชการการเมือง | รมว.| นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

 
 
 
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
 

วันเดือนปีเกิด :
21 ธันวาคม พ.ศ. 2494

การศึกษา :

- พ.ศ. 2513 : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- พ.ศ. 2514 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2517 : B.Sc.(Econ) London School of Economics and Political Science, University of London , U.K.
- พ.ศ. 2520 : ประกาศนียบัตรสอบบัญชีชั้นสูง The Fellow of Chartered Accountants สถาบันการสอบบัญชีของประเทศอังกฤษ
- พ.ศ. 2544 : หลักสูตร Senior Managers in Government ที่John F. Kennedy School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

ตำแหน่งหน้าที่ :
- 9 ส.ค. พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม 2555: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2554 : เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- พ.ศ. 2545 : รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2541 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2536 : ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งหน้าที่อื่น : 

- กรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กระทรวงพาณิชย์)
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
- กรรมการในคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
- พ.ศ. 2545 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)