TOR GFMIS_firewall


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 5,330,000.00  บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-GFMISFirewall@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02 1265900 ต่อ 3613
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
26 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2561
         

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download