ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 312

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ของเดือน เมษายน 2547
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 เมษายน 2547 4,581 1,011 3,957 551
2 เมษายน 2547 4,036 988 3,424 538
3 เมษายน 2547 1,334 541 1,130 285
4 เมษายน 2547 1,246 513 1,069 271
5 เมษายน 2547 3,656 926 3,182 501
6 เมษายน 2547 1,573 629 1,341 330
7 เมษายน 2547 4,293 1,003 3,715 554
8 เมษายน 2547 4,129 939 3,608 490
9 เมษายน 2547 3,765 880 3,308 462
10 เมษายน 2547 1,250 520 1,027 263
11 เมษายน 2547 1,036 433 857 203
12 เมษายน 2547 2,999 748 2,664 372
13 เมษายน 2547 759 368 630 167
14 เมษายน 2547 859 396 754 177
15 เมษายน 2547 1,033 448 877 209
16 เมษายน 2547 3,650 919 3,197 477
17 เมษายน 2547 1,529 635 1,300 314
18 เมษายน 2547 1,311 525 1,124 263
19 เมษายน 2547 4,201 1,008 3,676 544
20 เมษายน 2547 4,405 990 3,814 545
21 เมษายน 2547 4,601 1,043 4,021 565
22 เมษายน 2547 4,494 993 3,922 570
23 เมษายน 2547 3,806 889 3,321 506
24 เมษายน 2547 1,324 501 1,115 251
25 เมษายน 2547 1,098 440 953 219
26 เมษายน 2547 4,160 926 3,694 492
27 เมษายน 2547 4,139 929 3,641 503
28 เมษายน 2547 4,080 909 3,586 484
29 เมษายน 2547 3,829 831 3,371 462
30 เมษายน 2547 3,577 838 3,115 461
Totals 86,753

11,501

75,393

6,022

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 


กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณสำหรับสถิติข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 04/05/2547