สถิติการเรียกใช้เว็บไซต์

 
 สถิติการเรียกใช้ในแต่ละเมนู เรียงตามการใช้งานจากมาก - น้อย

 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561
- มกราคม 2555 มกราคม 2556 มกราคม 2557 มกราคม 2558 มกราคม 2559 มกราคม 2560 มกราคม 2561
- กุมภาพันธ์ 2555 กุมภาพันธ์ 2556 กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2558 กุมภาพันธ์ 2559 กุมภาพันธ์ 2560 กุมภาพันธ์2561
- มีนาคม 2555 มีนาคม 2556 มีนาคม 2557 มีนาคม 2558 มีนาคม 2559 มีนาคม 2560 มีนาคม 2561
- เมษายน 2555 เมษายน 2556 เมษายน 2557 เมษายน 2558 เมษายน 2559 เมษายน 2560 เมษายน 2561
- พฤษภาคม 2555 พฤษภาคม 2556 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2559 พฤษภาคม 2560 พฤษภาคม 2561
- มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2557 มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560 มิถุนายน 2561
- กรกฎาคม 2555 กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2559 กรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2561
- สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2556 สิงหาคม 2557 สิงหาคม 2558 สิงหาคม 2559 สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2561
- กันยายน 2555 กันยายน 2556 กันยายน 2557 กันยายน 2558 กันยายน 2559 กันยายน 2560 กันยายน 2561
- ตุลาคม 2555 ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2561 
พฤศจิกายน 2554 พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2556 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2558 พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2560 พฤศจิกายน 2561 
ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 

 

ที่มา ...Backend ของ www.mof.go.th

 

 
 
สถิติการเรียกใช้แยกตามปี พ.ศ.
 
 
ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
มกราคม 2554 มกราคม 2555 มกราคม 2556 มกราคม 2557 มกราคม 2558 มกราคม 2559 มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2554 กุมภาพันธ์ 2555 กุมภาพันธ์ 2556 กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2558 กุมภาพันธ์ 2559 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2554 มีนาคม 2555 มีนาคม 2556 มีนาคม 2557 มีนาคม 2558 มีนาคม 2559 มีนาคม 2560
เมษายน 2554 เมษายน 2555 เมษายน 2556 เมษายน 2557 เมษายน 2558 เมษายน 2559 เมษายน 2560
พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2555 พฤษภาคม 2556 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2559 พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2554 มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2557 มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2554 กรกฎาคม 2555 กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2559 กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2554 สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2556 สิงหาคม 2557 สิงหาคม 2558 สิงหาคม 2559 สิงหาคม 2560
กันยายน 2554 กันยายน 2555 กันยายน 2556 กันยายน 2557 กันยายน 2558 กันยายน 2558 กันยายน 2560
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2555 ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2554 พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2556 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2558 พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560

 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567
มกราคม 2561 มกราคม 2562           
กุมภาพันธ์ 2561            
มีนาคม 2561            
เมษายน 2561            
พฤษภาคม 2561            
มิถุนายน 2561            
กรกฎาคม 2561            
สิงหาคม 2561            
กันยายน 2561            
 ตุลาคม 2561            
 พฤศจิกายน 2561            
 ธันวาคม 2561            

 

 
ดูสถิติ ปี พ.ศ. 2546 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2547 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2548 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2549 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2550
ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2551 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2552 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2553 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2554 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2555
ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2556 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2557 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2558 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2559 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2560
ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2561        
 ที่มา ...truehit
 
 
 
:: สถิติการเรียกใช้งานเว็บไชต์กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2561 ::

ภาพรวม
เดือน Page view Unique ip Unique session return visitor
ม.ค. 34,136 9,961 22,775 2,587
ก.พ. 34,303 11,663 24,379 2,885
มี.ค. 35,917 9,586 22,254 2,491
เม.ย. 21,647 8,367 20,101 2,317
พ.ค. 31,154 10,856 26,694 2,966
มิ.ย. 26,333 10,831 24,137 2,832
ก.ค. 23,451 9,700 21,947 2,436
ส.ค. 30,600 13,357 28,745 3,570
ก.ย. 38,734 17,462 35,936 4,834
ต.ค. 40,996 17,436 38,316 4,831
พ.ย. 75,863 42,784 71,482 11,213
ธ.ค. 82,984 52,057 78,994 12,536
ที่มา ...truehit
 
 
วิธีการดูสถิติของ Truehits