ข้อมูลปี 2546-2547

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน
นักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)

มูลค่าหน่วยลงทุน
กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)

30 ธ.ค.48  137,849,075,281.86 10.7203 20.9355
23 ธ.ค.48 135,800,691,731.27 10.7057 20.2868
16 ธ.ค. 48 135,566,896,240.28 10.7040 20.2128
9 ธ.ค.48 128,027,149,777.72 10.6501 17.8252
2 ธ.ค. 48 127,149,900,035.21 10.6439 17.5474
25 พ.ย.48  127,417,497,834.82 10.6458 17.6322
18 พ.ย.48  127,525,561,845.68 10.6466  17.6664
11 พ.ย.48 127,679,473,290.74 10.6477 17.7151
4 พ.ย. 48  128,036,522,628.55 10.6502 17.8282
28 ต.ค.48  127,172,162,153.91 10.6440 17.5545
21 ต.ค.48 127,345,240,819.15 10.6453 17.6093
14 ต.ค.48  127,726,386,509.24 10.6480 17.7300
7 ต.ค.48  127,871,451,369.26 10.6490 17.7759
30 ก.ย.48  128,177,159,950.34 10.6512 17.8727
23 ก.ย.48  128,154,257,422.16 10.6511 17.8655
16 ก.ย.48  127,925,997,818.80 10.6494 17.7932
9 ก.ย.48  128,140,293,922.12 10.6510 17.8610
2 ก.ย.48  127,901,997,060.09 10.6493 17.7856
26 ส.ค.48  127,471,237,345.89 10.6462 17.6492
19 ส.ค. 48  127,071,118,258.17 10.6433 17.5225
11 ส.ค.48  127,118,173,511.40 10.6437 17.5374
5 ส.ค. 48 127,509,773,363.17 10.6465 17.6614
29 ก.ค.48  127,351,458,603.20 10.6453 17.6113
28 ก.ค.48  127,247,457,144.79 10.6446 17.5783
21 ก.ค. 48 128,596,494,076.89

 10.6542

18.0055
15 ก.ค.48 128,846,319,659.22 10.6560 18.0846
8 ก.ค.48 128,534,393,759.43 10.6538 17.9858
30 มิ.ย.48 129,255,229,251.50 10.6589 18.2141

24 มิ.ย.48

129,670,841,170.56

10.6619

18.3457

17 มิ.ย.48

129,845,517,505.99

10.6631

18.4010

10 มิ.ย.48

 129,775,167,272.45

10.6626

18.3788

3 มิ.ย. 48

129,858,184,084.26

10.6632

18.4050

27 พ.ค. 48

129,604,438,892.11

10.6614

18.3247

20 พ.ค.48

129,876,742,931.86

10.6634

18.4109

13 พ.ค.48

129,721,572,297.45

10.6623

18.3618

6 พ.ค.48

130,078,948,699.37

10.6648

18.4750

29 เม.ย.48

129,156,505,030.35

10.6582

18.1828

22 เม.ย.48

129,915,512,622.48

10.6636

18.4232

12 เม.ย.48

130,400,995,029.38

10.6671

18.5769

8 เม.ย.48

128,428,595,408.48

10.6530

17.9523

1 เม.ย. 48

128,858,813,324.32

10.6561

18.0886

25 มี.ค 48

128,312,505,623.83

10.6522

17.9156

18 มี.ค.48

128,728,196,294.68

10.6552

18.0472

11 มี.ค.48

125,785,774,541.11

 10.6341

17.1155

4 มี.ค. 48

126,284,240,764.43

10.6377

 17.2733

25 ก.พ.48

126,725,914,169.11

10.6409

17.4132

18 ก.พ.48

126,502,307,885.85

10.6393

17.3424

11 ก.พ.48

126,409,727,686.50

10.6386

17.3130

4 ก.พ.48

126,258,147,042.99

10.6375

17.2650

28 ม.ค. 48

125,928,087,201.75

10.6352

17.1605

21 ม.ค. 48
125,865,273,748.83
10.6347
17.1406

14 ม.ค. 48

128,133,422,662.63

 10.6781

17.7955

7 ม.ค.48

128,229,342,679.17

10.6734

17.8384

                       หมายเหตุ :
                            - กองทุนจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)  จำนวน 2 ครั้ง ในอัตรา 0.65 บาทต่อหน่วย แล้ว

                            - กองทุนจ่ายเงินปันผล สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) จำนวน 1 ครั้ง ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย แล้ว

                            - ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่15 มกราคม 2547 และจ่ายปันผลในอัตรา0.30 บาทต่อหน่วย
                              
สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) ในวันที่ 29 มกราคม 2547

                        ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
                            - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน) :     www.ktam.co.th
                            - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   www.mfcfund.net/php/new/home.php

 

ข้อมูล ข่าวสาร บทความข้อเขียน

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ (24 มี.ค. 47)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ์ (19 มี.ค. 47).

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์  (19 มี.ค.47)

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (19 มี.ค.47) 

ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ค.ร.ม. 23 ธ.ค. 46)

คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์

คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)

ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)

กองทุนรวมวายุภักษ์ (8 หน้า, 30 ก.ค.46: สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)

สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร

หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    vayupak@mof.go.th
Last Modify :   Access Since:Jan 2, 02          webstat