::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549   ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
29 ธ.ค.49  139,879,557,743.73 10.7348 21.5785
22 ธ.ค. 49  139,528,277,977.28 10.7323 21.4672
15 ธ.ค.49  142,756,355,396.05 10.7554 22.4895
8 ธ.ค.49  143,068,479,706.65 10.7576 22.5883
1 ธ.ค.49  143,333,412,868.93 10.7595 22.6722
24 พ.ย.49  142,997,179,591.80 10.7571 22.5657
17 พ.ย.49  143,411,508,021.27 10.7600 22.6969
10 พ.ย.49  143,464,129,315.62 10.7604 22.7136
3 พ.ย.49  143,109,369,652.38 10.7579 22.6013
27 ต.ค.49  142,618,041,684.39 10.7544 22.4457
20 ต.ค.49  142,464,754,229.50 10.7533 22.3971
13 ต.ค. 49  142,395,081,263.06 10.7528 22.3751
6 ต.ค. 49  141,458,453,960.76 10.7461 22.0785
29 ก.ย. 49  141,002,934,653.02 10.7428 21.9342
22 ก.ย.49  141,035,795,203.60 10.7431 21.9446
15 ก.ย. 49  141,866,233,827.32 10.7490 22.2076
8 ก.ย. 49  141,592,256,424.86 10.7470 22.1208
1 ก.ย.49  139,152,157,739.32 10.7296 21.3481
25 ส.ค.49  138,349,573,515.63 10.7239 21.0940
18 ส.ค.49  139,187,151,814.42 10.7299 21.3592
11 ส.ค.49 138,522,787,950.63 10.7251 21.1488
4 ส.ค.49  138,327,986,016.66 10.7237 21.0872
28 ก.ค.49  137,944,842,767.38 10.7210 20.9658
21 ก.ค. 49 140,283,242,859.64 10.7377 21.7063
14 ก.ค. 49 138,317,777,277.94 10.7237 21.0839
7 ก.ค. 49  139,685,808,113.07 10.7334 21.5171
30 มิ.ย.49 139,537,955,685.70 10.7324 21.4703
23 มิ.ย. 49  138,747,707,885.47 10.7267 21.2201
16 มิ.ย. 49 139,216,168,990.23 10.7301 21.3684
9 มิ.ย.49 139,526,407,421.16 10.7323 21.4667
2 มิ.ย.49 141,912,850,331.03 10.7493 22.2224
26 พ.ค.49 142,234,361,126.72 10.7516 22.3242
19 พ.ค.49 143,218,044,065.02 10.7587 22.6357
11 พ.ค. 49  144,588,330,702.82 10.7684 23.0696
4 พ.ค.49 143,910,588,419.38 10.7636 22.8550
28 เม.ย.49 144,489,284,586.23 10.7677 23.0382
21 เม.ย.49 144,124,888,570.47 10.7651  22.9228
12 เม.ย.49  143,576,341,474.84 10.7612 22.7491
7 เม.ย.49 141,636,070,913.80 10.7474 22.1347
31 มี.ค.49 139,425,881,611.42 10.7316 21.4348
24 มี.ค.49 138,708,173,026.44 10.7264 21.2075
17 มี.ค.49  139,225,869,545.02 10.7301 21.3715
10  มี.ค. 49 134,619,931,140.16 10.6972 19.9129
3 มี.ค. 49 135,324,446,274.68 10.7023 20.1360
24 ก.พ. 49 135,105,113,442.34 10.7007 20.0666
17 ก.พ.49  134,886,078,055.12 10.6991 19.9972
10 ก.พ. 49  135,046,528,744.61 10.7003 20.0480
3 ก.พ. 49 135,582,925,678.13 10.7041 20.2179
27 ม.ค.49 136,999,686,388.53 10.7142 20.6665
20 ม.ค.49 136,721,646,276.02 10.7123 20.5785
13 ม.ค.49 140,100,813,690.83 10.7364  21.6485
6 ม.ค. 49 140,152,865,708.48 10.7368 21.6650

หมายเหตุ :
                    - กองทุนจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2549 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) จำนวน 2 ครั้ง ในอัตรา 0.70 บาทต่อหน่วย
- ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
-
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน) :     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   www.mfcfund.net/php/new/home.php

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
vayupak@mof.go.th  
ปรับปรุง 30  ม.ค. 2549
:   Access Since:Jan 2, 02          webstat    
pv ตุลาคม2547

online