::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549   ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
28 ธ.ค. 50 147,002,752,737.41 10.7857 23.8342
21 ธ.ค. 50 145,272,457,099.86 10.7733 23.2862
14 ธ.ค. 50 145,549,712,131.93 10.7753 23.3740
7 ธ.ค.  50  145,549,712,131.93 10.7753 23.3740
30 พ.ย. 50 145,932,557,376.07 10.7780 23.4953
23 พ.ย.50 145,496,850,379.66 10.7749 23.3573
16 พ.ย. 50 146,781,699,659.15 10.7841 23.7642
9 พ.ย. 50 147,923,145,342.14 10.7923 24.1256
2 พ.ย. 50 148,228,780,080.88 10.7944 24.2224
26 ต.ค. 50 148,357,904,894.78 10.7954 24.2633
19 ต.ค. 50 148,296,000,100.69 10.7949 24.2437
12 ต.ค.50 149,068,101,595.25 10.8004 24.4882
5 ต.ค.50 148,389,271,322.32 10.7956 24.2732
28 ก.ย.50 148,359,530,209.80 10.7954 24.2638
21 ก.ย.50 148,124,073,023.48 10.7937 24.1892
14 ก.ย.50 144,552,721,412.27 10.7682 23.0583
7 ก.ย.50 144,512,435,331.55  10.7679 23.0456
31 ส.ค.50 145,249,177,430.81 10.7732 23.2789
24 ส.ค.50 144,161,392,984.28 10.7654 22.9344
17 ส.ค.50 143,088,763,667.04 10.7577 22.5947
10 ส.ค. 50 144,722,279,980.85 10.7694 23.1120
3 ส.ค.50 148,137,886,258.56 10.7938 24.1936
27 ก.ค.50 149,032,699,172.39 10.8002 24.4770
20 ก.ค.50 148,172,989,006.71 10.7940 24.2047
13 ก.ค.50 149,058,382,490.47 10.8004 24.4851
6 ก.ค.50 147,946,856,098.00 10.7924 24.1331
29 มิ.ย.50 145,341,481,645.75 10.7738 23.3081
22 มิ.ย.50  145,429,099,288.76 10.7744 23.3358
15 มิื.ย.50  144,340,780,832.34 10.7667 22.9912
8 มิ.ย.50  144,991,273,226.49 10.7713 23.1972
1 มิ.ย.50 145,707,643,773.93 10.7764 23.4240
25 พ.ค.50 144,258,106,008.12 10.7661  22.9650
18 พ.ค.50 144,955,493,379.51 10.7711 23.1859
11 พ.ค.50 144,046,429,366.13 10.7646 22.8980
4 พ.ค.50 144,452,172,505.62 10.7675 23.0265
27 เม.ย.50 144,177,507,858.06 10.7655 22.9395
20 เม.ย.50 143,989,604,625.01 10.7642 22.8800
12 เม.ย.50 144,177,036,837.00 10.7655 22.9393
5 เม.ย.50 142,747,108,447.56 10.7553 22.4865
30 มี.ค.50 139,011,107,018.05 10.7286 21.3035
23 มี.ค.50 139,200,663,800.79 10.7300 21.3635
16 มี.ค.50 139,014,994,855.92 10.7286 21.3047
9 มี.ค.50 138,651,844,296.56 10.7260 21.1897
2 มี.ค.50  138,807,376,269.80 10.7272 21.2390
23 ก.พ.50 139,053,304,312.65 10.7289 21.3168
16 ก.พ.50  139,236,688,443.24 10.7302 21.3749
9 ก.พ.50 139,292,781,111.74 10.7306  21.3927
2 ก.พ.50  138,108,553,845.80 10.7222 21.0177
26 ม.ค. 50 137,457,544,943.28 10.7175 20.8115
19 ม.ค. 50  139,586,821,883.26 10.7327  21.4858
12 ม.ค.50 138,721,719,772.86 10.7265 21.2118
5 ม.ค.50  137,176,801,921.67 10.7155 20.7226

       หมายเหตุ : - กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2550 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย
                        - ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ
                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
-
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน) :     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   www.mfcfund.net/php/new/home.php

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
vayupak@mof.go.th  
ปรับปรุง 07/01/2551       
  :   Access Since:Jan 2, 02          webstat    
pv ตุลาคม2547

online