::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
30 ธ.ค. 51 134,520,552,039.47 10.6965 19.8815
26 ธ.ค. 51 134,431,715,773.59 10.6959 19.8533
19 ธ.ค. 51 134,617,879,779.16 10.6972 19.9123
12 ธ.ค. 51 133,588,117,459.49 10.6899 19.5862
4 ธ.ค. 51 132,450,171,614.76 10.6817 19.2258
28 พ.ย. 51 132,532,986,080.80 10.6823 19.2521
21 พ.ย. 51 132,557,440,814.85 10.6825 19.2598
14 พ.ย. 51 133,575,960,600.34 10.6898 19.5823
7 พ.ย. 51 135,230,415,410.39 10.7016 20.1063
31 ต.ค. 51 133,495,581,008.79 10.6892 19.5569
24 ต.ค. 51 134,863,498,773.62 10.6990 19.9901
17 ต.ค. 51 135,695,160,592.32 10.7049 20.2534
10 ต.ค. 51 135,295,282,499.15 10.7021 20.1268
3 ต.ค. 51 140,712,932,089.31 10.7408 21.8424
26 ก.ย. 51 141,657,092,371.72 10.7475 22.1414
19 ก.ย. 51 141,827,972,568.63 10.7487 22.1955
12 ก.ย. 51 142,917,728,313.06 10.7565 22.5406
5 ก.ย. 51 142,130,504,699.16 10.7509 22.2913
29 ส.ค.51 140,472,403,063.82 10.7390 21.7662
22 ส.ค.51 140,132,755,552.44 10.7366 21.6587
15 ส.ค.51 140,767,610,398.13 10.7412 21.8597
8 ส.ค.51 142,435,231,365.79 10.7531 22.3878
1 ส.ค. 51 141,872,515,642.56 10.7490 22.2096
25 ก.ค. 51 141,737,220,799.95 10.7481 22.1667
18 ก.ค. 51 141,307,152,742.90 10.7450 22.0306
11 ก.ค.51 142,670,786,460.42 10.7547 22.4624
4 ก.ค. 51 142,838,925,051.34 10.7559 22.5156
27 มิ.ย. 51 144,162,227,717.36 10.7654 22.9347
20 มิ.ย. 51 144,017,930,402.61 10.7644 22.8890
13 มิ.ย.51 145,312,948,412.37 10.7736 23.2991
6 มิ.ย. 51 146,711,346,330.45 10.7836 23.7419
30 พ.ค. 51 147,349,058,091.86 10.7882 23.9438
23 พ.ค.51 149,159,830,130.12 10.8011 24.5172
16 พ.ค.51 149,333,453,564.62 10.8023 24.5722
9 พ.ค.51  148,855,530,416.50 10.7989 24.4209
2 พ.ค. 51 149,449,213,427.12 10.8032 24.6089
25 เม.ย.51  149,107,455,118.97 10.8007 24.5006
18 เม.ย.51 149,634,035,904.37 10.8045 24.6674
11 เม.ย. 51
148,946,096,388.96
10.7996
24.4496
4 เม.ย.51 147,282,421,939.47  10.7877  23.9227
28 มี.ค.51 147,185,652,384.02 10.7870 23.8921
21 มี.ค. 51  146,525,237,499.67 10.7823 23.6829
14 มี.ค. 51  143,847,928,313.93 10.7632 22.8351
7 มี.ค. 51  143,908,129,947.16 10.7636 22.8542
29 ก.พ. 51  144,743,739,726.26 10.7696 23.1188
22 ก.พ. 51  142,924,487,732.51 10.7566 22.5427
15 ก.พ.51  143,055,167,513.00 10.7575 22.5841
8 ก.พ.51  142,638,809,337.06 10.7545 22.4522
1 ก.พ.51  142,656,842,070.68 10.7546 22.4580
25 ม.ค. 51  142,865,422,368.57 10.7561 22.5240
18 ม.ค. 51  144,213,037,132.44 10.7658 22.9508
11 ม.ค. 51 144,883,512,529.62 10.7706 23.1631
4 ม.ค. 51 145,611,330,291.14 10.7758 23.3935
28 ธ.ค. 50 147,002,752,737.41 10.7857 23.8342
21 ธ.ค. 50 145,272,457,099.86 10.7733 23.2862
14 ธ.ค. 50 145,549,712,131.93 10.7753 23.3740
7 ธ.ค.  50  145,549,712,131.93 10.7753 23.3740

หมายเหตุ :
ประกาศ คณะกรรมการการลงทุน ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้มีมติ(วันที่ 28 กรกฎาคม 2551)
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับช่วงระยะเวลา 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551
ในอัตราร้อยละ 3.00 หรือ 0.30 บาท ต่อ 1 หน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก.
ซึ่งมีประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวน 7,000 ล้านหน่วยลงทุน
โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่ 15 สิงหาคม
2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 สิงหาคม 2551

 ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย

-
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน) :     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   www.mfcfund.net/php/new/home.php

บริการข้อมูลโดย  เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 16/01/2015  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online