::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
30 ธ.ค. 52 148,455,404,391.77 10.7961 24.2942
25 ธ.ค. 52 148,397,685,658.32 10.7957 24.2759
18 ธ.ค. 52 147,984,297,259.43 10.7927 24.1450
11 ธ.ค. 52 147,636,873,042.26 10.7902 24.0350
4 ธ.ค. 52 147,658,916,255.69 10.7904 24.0419
27 พ.ย. 52 146,041,491,367.29 10.7788 23.5298
20 พ.ย. 52 146,512,858,660.94 10.7822 23.6790
13 พ.ย. 52 146,671,316,578.91 10.7833 23.7292
6 พ.ย. 52 146,592,660,096.51 10.7828 23.7043
30 ต.ค. 52 146,121,272,371.98 10.7794 23.5550
22 ต.ค. 52 146,977,464,112.54 10.7855 23.8262
16 ต.ค. 52 147,088,111,804.64 10.7863 23.8612
9 ต.ค. 52 148,600,315,391.30 10.7971 24.3401
2 ต.ค. 52 148,126,154,565.83 10.7937 24.1899
18 ก.ย. 52 147,825,224,954.29 10.7916 24.0946
11 ก.ย. 52 147,674,845,911.30 10.7905 24.0470
4 ก.ย. 52 146,434,370,471.75 10.7816 23.6542
28 ส.ค. 52 143,759,255,128.75 10.7625 22.8071
21 ส.ค. 52 142,604,621,825.47 10.7543 22.4414
14 ส.ค. 52 142,900,783,364.21 10.7564 22.5352
7 ส.ค. 52 142,429,297,642.57 10.7530 22.3859
31 ก.ค. 52 144,011,368,112.68 10.7643 22.8869
24 ก.ค. 52 143,800,537,375.03 10.7628 22.8201
17 ก.ค. 52 143,205,028,784.68 10.7586 22.6315
10 ก.ค. 52 141,889,883,352.23 10.7492 22.2151
3 ก.ค. 52 142,540,888,594.56 10.7538 22.4212
26 มิ.ย. 52 142,909,798,618.70 10.7565 22.5381
19 มิ.ย. 52 142,832,965,398.42 10.7559 22.5137
12 มิ.ย. 52 144,623,558,727.27 10.7687 23.0807
5 มิ.ย. 52 144,125,063,812.21 10.7651 22.9229
29 พ.ค. 52 142,743,967,884.56 10.7553 22.4855
22 พ.ค. 52 142,878,271,817.70 10.7562 22.5281
15 พ.ค. 52 142,206,880,104.68 10.7514 22.3155
7 พ.ค. 52 140,751,690,640.99 10.7410 21.8547
30 เม.ย. 52 139,499,687,227.73 10.7321 21.4582
24 เม.ย. 52 139,302,611,858.69 10.7307 21.3958
17 เม.ย. 52 138,102,754,166.63 10.7221 21.0158
10 เม.ย. 52 137,346,389,311.30 10.7167 20.7763
3 เม.ย. 52 134,641,248,460.77 10.6974 19.9197
27 มี.ค. 52 134,257,577,523.55 10.6947 19.7982
13 มี.ค. 52 133,590,427,490.63 10.6899 19.5869
6 มี.ค. 52 133,217,217,473.37 10.6872 19.4687
27 ก.พ. 52 132,696,759,048.71 10.6835 19.3039
20 ก.พ. 52 132,802,588,124.77 10.6843 19.3374
13 ก.พ. 52 133,017,963,185.22 10.6858 19.4056
6 ก.พ. 52 133,000,725,054.68 10.6857 19.4002
23 ม.ค. 52 133,663,319,492.09 10.6904 19.6100
16 ม.ค. 52 133,670,961,844.02 10.6905 19.6124
9 ม.ค. 52 134,711,183,086.32 10.6979 19.9418
หมายเหตุ : กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2552 สำหรับนักลงทุนทั่วไป(ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยกองทุนมีนโยบาย คุ้มครองเงินต้นและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ มูลค่าโครงการ
100,000 ล้านบาท อายุโครงการ 10 ปี นั้น

วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2552 -
30 มิถุนายน 2552 ในอัตราร้อยละ 3.0 หรือ 0.30 บาท ต่อ 1 หน่วยลงทุน สำหรับหน่วย ลงทุนประเภท ก. ซึ่งมีประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
จำนวน7,000 ล้านหน่วยลงทุน และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่ 11 สิงหาคม 2552
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 สิงหาคม 2552

 ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย

-
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน) :     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   www.mfcfund.net/php/new/home.php

บริการข้อมูลโดย  เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 16/01/2015  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online