::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
30 ธ.ค. 53 162,438,779,112.38 10.8959 28.7222
24 ธ.ค. 53 161,216,930,378.96 10.8872 28.3353
17 ธ.ค. 53 160,975,195,326.48 10.8855 28.2588
9 ธ.ค. 53 161,199,137,973.53 10.8871 28.3297
3 ธ.ค. 53 160,887,065,093.08 10.8849 28.2309
26 พ.ย. 53 159,194,636,008.02 10.8728 27.6949
19 พ.ย. 53 159,298,000,768.87 10.8735 27.7277
12 พ.ย. 53 159,467,076,262.04 10.8747 27.7812
5 พ.ย. 53 160,324,053,326.74 10.8808 28.0526
29 ต.ค. 53 158,435,394,069.35 10.8674 27.4545
22 ต.ค. 53 154,694,116,112.35 10.8406 26.2698
15 ต.ค. 53 154,890,770,059.54 10.8420 26.3320
8 ต.ค. 53 153,760,427,880.43 10.8340 25.9741
1 ต.ค. 53 154,338,080,341.08 10.8381 26.1570
24 ก.ย. 53 153,231,090,676.85 10.8302 25.8065
17 ก.ย. 53 152,391,828,807.91 10.8242 25.5407
10 ก.ย. 53 156,121,037,043.37 10.8508 26.7216
3 ก.ย. 53 154,099,722,784.96 10.8364 26.0815
27 ส.ค. 53 152,370,381,551.06 10.8240 25.5339
20 ส.ค. 53 152,256,680,009.18 10.8232 25.4979
11 ส.ค. 53 151,221,960,184.65 10.8158 25.1702
6 ส.ค. 53 151,444,966,346.16
10.8174 25.2409
30 ก.ค. 53 153,216,216,899.43 10.8301 25.8018
23 ก.ค. 53 152,749,483,647.39 10.8267 25.6540
16 ก.ค. 53 152,813,872,397.76 10.8272 25.6743
9 ก.ค. 53 152,854,364,947.69 10.8275 25.6872
2 ก.ค. 53 152,517,578,596.56 10.8251 25.5805
25 มิ.ย. 53 152,408,656,005.39
10.8243 25.5460
18 มิ.ย. 53 152,560,715,254.93
10.8254 25.5942
11 มิ.ย. 53 152,135,544,911.46
10.8224 25.4595
4 มิ.ย. 53 152,347,388,929.04 10.8239 25.5266
27 พ.ค. 53 151,337,825,442.17 10.8167 25.2069
7 พ.ค. 53 152,745,302,245.93 10.8267 25.6526
30 เม.ย. 53 152,298,392,959.24 10.8235 25.1111
23 เม.ย. 53 151,856,065,143.95 10.8204 25.3710
16 เม.ย. 53 150,990,391,151.49 10.8142 25.0969
9 เม.ย. 53 152,688,054,960.40 10.8263 25.6345
2 เม.ย. 53 151,056,799,302.27 10.8146 25.1179
26 มี.ค. 53 150,356,102,548.56 10.8096 24.8961
19 มี.ค. 53 150,054,749,789.39 10.8075 24.8006
12 มี.ค. 53 148,695,995,683.49 10.7978 24.3704
5 มี.ค. 53 148,409,612,316.77 10.7957 24.2797
26 ก.พ. 53 146,255,729,093.82 10.7804 23.5976
19 ก.พ. 53 145,353,269,202.55 10.7739 23.3118
5 ก.พ. 53 145,236,917,554.24 10.7731 23.2750
29 ม.ค. 53 147,771,121,502.05 10.7912 24.0775
22 ม.ค. 53 148,369,689,208.29 10.7955 24.2670
15 ม.ค. 53 149,163,283,063.00 10.8011 24.5183
8 ม.ค. 53 148,643,521,299.24 10.7974 24.3537
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย 
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 16/01/2015  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online