::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
30 ธ.ค. 54 166,038,042,779.32 10.9217 29.8620
23 ธ.ค. 54 166,337,063,814.53 10.9238 29.9567
16 ธ.ค. 54 166,355,018,306.82 10.9239 29.9624
9 ธ.ค. 54 166,366,350,287.24 10.9240 29.9660
2 ธ.ค. 54 166,162,652,480.90 10.9225 29.9015
25 พ.ย. 54 164,329,951,134.98 10.9095 29.3211
18 พ.ย. 54 164,814,165,021.42 10.9129 29.4744
11 พ.ย. 54 164,530,838,938.89 10.9109 29.3847
4 พ.ย. 54 164,232,626,788.08 10.9088 29.2903
28 ต.ค. 54 164,772,722,575.68 10.9126 29.4613
21 ต.ค. 54 162,952,435,462.62 10.8996 28.8849
14 ต.ค. 54 163,944,944,805.94 10.9067 29.1992
7 ต.ค. 54 162,347,406,404.86 10.8953 28.6933
23 ก.ย. 54 163,687,877,787.66 10.9049 29.1178
16 ก.ย. 54 165,986,728,200.72 10.9213 29.8458
9 ก.ย. 54 166,652,895,821.63 10.9260 30.0567
2 ก.ย. 54 164,022,999,665.72 10.9073 29.2239
26 ส.ค. 54 162,412,700,086.00 10.8958 28.7140
18 ส.ค. 54 163,599,870,917.47 10.9042 29.0899
11 ส.ค. 54 163,332,330,741.35 10.9023 29.0052
5 ส.ค. 54 164,184,908,764.94 10.9084 29.2752
29 ก.ค. 54 167,340,171,279.02 10.9310 -
22 ก.ค. 54 167,149,203,071.40 10.9296 30.2139
14 ก.ค. 54 165,835,198,094.23 10.9202 29.7978
8 ก.ค. 54 166,277,809,137.81 10.9234 29.9379
30 มิ.ย. 54 164,673,058,303.87 10.9119 29.4298
24 มิ.ย. 54 163,995,072,068.84 10.9071 29.2151
17 มิ.ย. 54 163,855,229,115.21 10.9061 29.1708
10 มิ.ย. 54 163,932,509,875.05 10.9066 29.1952
3 มิ.ย. 54 165,130,123,360.35 10.9152 29.5745
27 พ.ค. 54 165,445,608,907.15 10.9174 29.6744
20 พ.ค. 54 165,537,602,474.48 10.9181 29.7035
13 พ.ค. 54 166,129,579,748.41 10.9223 29.8910
22 เม.ย. 54 166,452,297,163.61 10.9246 29.9932
12 เม.ย. 54 164,168,247,410.45 10.9083 29.2699
8 เม.ย. 54 164,088,779,417.58 10.9077 29.2447
1 เม.ย. 54 163,404,967,271.00 10.9028 29.0282
25 มี.ค. 54 162,711,542,854.19 10.8979 28.8086
18 มี.ค. 54 161,901,386,652.81 10.8921 28.5521
11 มี.ค. 54 159,111,392,897.94 10.8722 27.6686
4 มี.ค. 54 158,426,706,400.24 10.8673 27.4517
25 ก.พ. 54 157,825,422,657.37 10.8630 27.2613
17 ก.พ. 54 158,006,448,900.24 10.8643 27.3187
11 ก.พ. 54 156,167,223,159.26 10.8511 26.7362
4 ก.พ. 54 159,582,609,494.12 10.8755 27.8178
21 ม.ค. 54 160,604,700,362.11 10.8828 28.1414
14 ม.ค. 54 161,853,425,836.48 10.8918 28.5369
7 ม.ค. 54 161,974,713,975.16 10.8926 28.5753
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย 
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 16/01/2015  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online