::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
28 ธ.ค. 55 180,367,013,500.70 11.0240 34.3995
21 ธ.ค. 55 180,141,707,015.41 11.0224 34.3282
14 ธ.ค. 55 179,887,338,076.15 11.0206 34.2476
7 ธ.ค. 55 179,549,593,577.23 11.0182 34.1407
30 พ.ย. 55 179,414,493,567.20 11.0172 34.0979
23 พ.ย. 55 178,813,754,443.86 11.0129 33.9076
16 พ.ย. 55 178,693,361,290.26 11.0121 33.8695
9 พ.ย. 55 178,720,901,690.41 11.0122 33.8782
2 พ.ย. 55 178,902,638,640.65 11.0135 33.9358
26 ต.ค. 55 178,529,729,572.32 11.0109 33.8177
19 ต.ค. 55 178,882,084,239.13 11.0134 33.9293
12 ต.ค. 55 178,609,439,735.67 11.0115 33.8429
5 ต.ค. 55 178,751,051,818.97 11.0125 33.8878
28 ก.ย. 55 178,645,015,701.55 11.0117 33.8542
21 ก.ย. 55 178,416,306,532.37 11.0101 33.7818
14 ก.ย. 55 178,354,841,940.79 11.0096 33.7623
7 ก.ย. 55 177,939,631,406.74 11.0067 33.6308
31 ส.ค. 55 174,701,510,924.51 10.9835 32.6054
24 ส.ค. 55 174,642,749,888.41 10.9831 32.5868
17 ส.ค. 55 174,299,122,413.89 10.9807 32.4780
10 ส.ค. 55 174,147,481,438.05 10.9796 32.4300
3 ส.ค. 55 173,920,833,275.96 10.9780 32.3582
27 ก.ค. 55 173,539,407,296.72 10.9732 32.2374
20 ก.ค. 55 176,067,665,163.10 10.9933 33.0380
13 ก.ค. 55 176,201,213,049.91 10.9942 33.0803
6 ก.ค. 55 175,950,638,459.71 10.9925 33.0010
29 มิ.ย. 55 175,547,097,329.35 10.9896 32.8732
22 มิ.ย. 55 175,175,508,657.92 10.9869 32.7555
15 มิ.ย. 55 175,378,584,091.53 10.9884 32.8198
8 มิ.ย. 55 174,732,393,443.81 10.9839 32.6152
1 มิ.ย. 55 174,339,920,452.08 10.9810 32.4909
25 พ.ค. 55 174,715,874,225.70 10.9836 32.6100
18 พ.ค. 55 175,178,274,206.91 10.9869 32.7564
11 พ.ค. 55 175,893,875,635.40 10.9921 32.9830
4 พ.ค. 55 176,536,635,303.30 10.9966 33.1866
27 เม.ย. 55 176,154,834,579.32 10.9939 33.0657
20 เม.ย. 55 175,699,989,899.30 10.9907 32.9216
12 เม.ย. 55 172,867,800,238.04 10.9704 32.0248
5 เม.ย. 55 173,112,088,200.36 10.9722 32.1021
30 มี.ค. 55 173,338,979,101.05 10.9738 32.1740
23 มี.ค. 55 173,296,869,794.98 10.9735 32.1606
16 มี.ค. 55 173,065,766,014.80 10.9719 32.0874
9 มี.ค. 55 172,388,413,438.28 10.9670 31.8730
23 ก.พ. 55 168,912,122,277.36 10.9422 30.7721
17 ก.พ. 55 168,601,756,156.11 10.9400 30.6738
10 ก.พ. 55 168,030,023,564.88 10.9359 30.4928
3 ก.พ. 55 167,620,294,349.96 10.9330 30.3630
27 ม.ค. 55 167,340,130,996.34 10.9310 30.2743
20 ม.ค. 55 166,887,543,788.59 10.9277 30.1310
13 ม.ค. 55 166,635,782,339.50 10.9259 30.0513
6 ม.ค. 55 166,406,437,056.81 10.9243 29.9787
30 ธ.ค. 54 166,038,042,779.32 10.9217 29.8620
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย 
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 16/01/2015  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online