::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)
27 ธ.ค. 56 255,920,333,172.46 ไม่มีข้อมูล 34.9111
20 ธ.ค. 56 266,164,208,946.70 ไม่มีข้อมูล 36.3085
13 ธ.ค. 56 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
6 ธ.ค. 56 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
29 พ.ย. 56 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
22 พ.ย. 56 188,840,288,452.17 11.0845 37.0827
15 พ.ย. 56 188,796,367,983.67 11.0842 37.0688
8 พ.ย. 56 188,756,515,085.49 11.0839 37.0562
1 พ.ย. 56 188,720,566,919.90 11.0837 37.0448
25 ต.ค. 56 189,033,591,660.85 11.0859 37.1439
18 ต.ค. 56 188,992,331,307.72 11.0856 37.1309
11 ต.ค. 56 188,944,879,752.40 11.0853 37.1158
4 ต.ค. 56 188,907,987,846.77 11.0850 37.1042
27 ก.ย. 56 188,918,831,430.62 11.0851 37.1076
20 ก.ย. 56 188,942,436,060.45 11.0853 37.1151
13 ก.ย. 56 186,563,475,692.24 11.0683 36.3617
6 ก.ย. 56 186,346,742,934.48 11.0667 36.2931
30 ส.ค. 56 184,987,415,421.56 11.0570 35.8626
23 ส.ค. 56 185,134,539,791.62 11.0581 35.9092
16 ส.ค. 56 185,595,612,842.16 11.0614 36.0552
9 ส.ค. 56 185,413,275,213.38 11.0600 35.9975
2 ส.ค. 56 187,001,080,504.46 11.0714 36.5003
26 ก.ค. 56 187,391,703,564.29 11.0742 36.6240
19 ก.ค. 56 187,367,552,160.59 11.0740 36.6163
12 ก.ค. 56 187,145,624,325.47 11.0724 36.5461
5 ก.ค. 56 186,919,768,202.10 11.0708 36.4745
28 มิ.ย. 56 187,021,809,176.19 11.0715 36.5069
21 มิ.ย. 56 186,228,159,691.71 11.0659 36.2555
14 มิ.ย. 56 186,917,144,294.15 11.0708 36.4737
7 มิ.ย. 56 187,348,504,408.89 11.0739 36.6103
31 พ.ค. 56 187,757,265,187.56 11.0768 36.7398
23 พ.ค. 56 188,241,519,055.67 11.0803 36.8931
17 พ.ค. 56 188,549,604,793.51 11.0825 36.9907
10 พ.ค. 56 188,448,383,670.56 11.0817 36.9586
3 พ.ค. 56 187,863,092,788.49 11.0775 36.7733
26 เม.ย. 56 187,816,660,683.05 11.0772 36.7586
19 เม.ย. 56 187,307,611,157.21 11.0736 36.5974
12 เม.ย. 56 184,285,891,901.27 11.0520 35.3853
5 เม.ย. 56 183,479,896,552.98 11.0462 35.6405
29 มี.ค. 56 184,166,617,233.87 11.0511 35.6027
22 มี.ค. 56 183,295,261,146.38 11.0449 35.3268
15 มี.ค. 56 184,383,590,635.26 11.0527 35.6714
8 มี.ค. 56 183,824,871,484.72 11.0487 35.4945
1 มี.ค. 56 180,029,521,886.77 11.0216 34.2926
22 ก.พ. 56 179,969,930,134.72 11.0212 34.2738
15 ก.พ. 56 179,701,511,920.68 11.0193 34.1888
8 ก.พ. 56 179,462,928,571.75 11.0175 34.1132
1 ก.พ. 56 179,538,797,110.09 11.0181 34.1372
25 ม.ค. 56 181,176,673,756.30 11.0298 34.6559
18 ม.ค. 56 180,777,429,665.19 11.0269 34.5295
11 ม.ค. 56 180,592,780,587.16 11.0256 34.4710
4 ม.ค. 56 180,628,660,558.51 11.0259 34.4824
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย 
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 4/01/2013  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online