::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่ - เดือน - ปี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง มูลค่าเปลี่ยนแปลง
30 ธ.ค. 57 316,810,634,434.30 43.2174 - 0.6472
26 ธ.ค. 57 321,555,141,467.05 43.8646 + 0.3389
19 ธ.ค. 57 319,070,654,731.13 43.5257 - 0.2648
12 ธ.ค. 57 321,011,810,349.15 43.7905 - 3.5863
4 ธ.ค. 57 347,301,701,798.81 47.3768 - 1.0352
28 พ.ย. 57 354,890,168,764.61 48.4120 + 0.6302
21 พ.ย. 57 350,270,797,357.18 47.7818 + 0.3583
14 พ.ย. 57 347,643,839,407.04 47.4235 - 0.0590
7 พ.ย. 57 348,076,695,233.66 47.4825 + 2.1012
31 ต.ค. 57 332,673,312,047.58 45.3813 + 1.5252
24 ต.ค. 57 321,492,454,300.91 43.8561 - 0.1805
17 ต.ค. 57 322,815,738,399.60 44.0366 - 1.1863
10 ต.ค. 57 331,512,040,186.08 45.2229 - 0.4174
3 ต.ค. 57 334,571,957,491.29 45.6403 - 0.2038
26 ก.ย. 57 336,066,201,315.64 45.8441 - 0.1836
19 ก.ย. 57 337,412,023,520.31 46.0277 + 0.6459
12 ก.ย. 57 332,676,939,903.83 45.3818 + 0.6689
5 ก.ย. 57 327,773,798,319.83 44.7129 + 1.3974
29 ส.ค. 57 317,529,444,738.09 43.3155 - 1.0985
22 ส.ค. 57 325,582,678,049.71 44.4140 + 0.2954
15 ส.ค. 57 323,417,279,896.16 44.1186 + 1.4558
8 ส.ค. 57 312,744,996,047.01 42.6628 + 0.7971
1 ส.ค. 57 306,902,104,343.94 41.8657 - 1.7361
25 ก.ค. 57 319,628,192,683.40 43.6018 + 0.3817
18 ก.ค. 57 316,830,416,471.95 43.2201 + 0.2546
10 ก.ค. 57 314,964,393,367.27 42.9655 + 0.8561
4 ก.ค. 57 308,687,937,680.49 42.1094 + 1.5932
27 มิ.ย. 57 297,009,055,612.15 40.5162 + 0.8216
20 มิ.ย. 57 290,986,269,492.91 39.6946 + 0.3595
13 มิ.ย. 57 288,350,788,978.96 39.3351 - 0.1477
6 มิ.ย. 57 289,435,070,983.01 39.4830 + 1.1920
30 พ.ค. 57 280,696,891,383.92 38.2910 - 0.2379
23 พ.ค. 57 282,441,147,858.27 38.5289 - 1.2350
16 พ.ค. 57 291,494,564,295.75 39.7639 + 0.9749
9 พ.ค. 57 284,347,639,556.83 38.7890 - 1.1795
2 พ.ค. 57 292,993,901,235.01 39.9685 + 0.5592
25 เม.ย. 57 288,894,594,453.76 39.4093 - 0.3087
18 เม.ย. 57 291,157,812,846.73 39.7180 + 0.7823
11 เม.ย. 57 285,423,388,033.11 38.9357 + 0.1334
4 เม.ย. 57 284,445,337,154.51 38.8023 + 1.0962
28 มี.ค. 57 276,409,579,513.49 37.7061 + 0.5941
21 มี.ค. 57 272,054,268,118.59 37.1120 - 0.4470
14 มี.ค. 57 276,685,238,372.72 37.7437 + 0.1847
7 มี.ค. 57 275,331,059,961.94 37.5590 + 1.3267
28 ก.พ. 57 265,605,715,968.17 36.2323 + 0.8335
21 ก.พ. 57 259,495,293,918.96 35.3988 - 0.3551
13 ก.พ. 57 262,098,334,574.21 35.7539 + 0.3474
7 ก.พ. 57 259,551,765,146.92 35.4065 + 0.4931
31 ม.ค. 57 255,937,119,442.35 34.9134 - 1.6048
24 ม.ค. 57 267,701,075,203.31 36.5182 + 1.0342
17 ม.ค. 57 260,120,037,734.84 35.4840 + 0.8325
10 ม.ค. 57 254,017,467,091.51 34.6515 + 2.0980
3 ม.ค. 57 238,637,925,383.14 32.5535 - 0.2612
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย 
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 3/01/2014  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online