::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่ - เดือน - ปี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง มูลค่าเปลี่ยนแปลง
18 ธ.ค. 58 226,233,037,855.56 30.8613 - 0.1186
11 ธ.ค. 58 225,363,681,939.41 30.7427 + 2.6068
4 ธ.ค. 58 244,473,026,543.57 33.3495 + 1.3005
27 พ.ย. 58 254,006,473,407.5 34.6500 + 0.5672
20 พ.ย. 58 258,823,665,829.41 35.3072 + 0.1456
13 พ.ย. 58 259,891,276,870.97 35.4528 + 1.5968
6 พ.ย. 58 271,596,933,219.92 37.0496 - 1.1294
30 ต.ค. 58 263,317,847,549.9 35.9202 - 0.7363
22 ต.ค. 58 268,715,328,992.81 36.6565 - 0.272
16 ต.ค. 58 270,709,147,258.16 36.9285 - 0.3041
9 ต.ค. 58 272,938,303,914.8 37.2326 - 3.0565
2 ต.ค. 58 250,532,165,282.99 34.1761 + 0.9257
25 ก.ย. 58 257,318,121,209.75 35.1018 + 0.7672
18 ก.ย. 58 262,942,597,801.29 35.8690 - 0.5899
11 ก.ย. 58 258,617,626,875.09 35.2791 - 0.1947
4 ก.ย. 58 257,190,434,864.61 35.0844 0.9508
28 ส.ค. 58 264,160,715,743.65 36.0352 - 0.6619
21 ส.ค. 58 259,308,859,576.03 35.3733 + 2.8668
14 ส.ค. 58 280,323,563,901.3 38.2401 + 1.0762
7 ส.ค. 58 288,213,335,291.63 39.3163 + 1.1166
31 ก.ค. 58 296,398,642,443.56 40.4329 - 0.9241
24 ก.ค. 58 289,624,081,074.01 39.5088 + 1.3035
17 ก.ค. 58 299,179,958,821.67 40.8123 + 0.6967
10 ก.ค. 58 304,287,288,928.46 41.5090 + 0.6641
3 ก.ค. 58 309,154,890,608.59 42.1731 + 1.6239
26 มิ.ย. 58 321,059,145,724.17 43.7970 - 1.0400
19 มิ.ย. 58 313,435,422,480.17 42.7570 - 0.5421
12 มิ.ย. 58 309,461,674,631.67 42.2149 + 0.5611
5 มิ.ย. 58 313,574,539,491.29 42.7760 - 0.2763
29 พ.ค. 58 311,549,434,947.18 42.4997 + 1.131
22 พ.ค. 58 319,840,631,182.53 43.6307 - 0.4085
15 พ.ค. 58 322,835,028,922.62 44.0392 - 0.052
8 พ.ค. 58 322,453,830,236.61 43.9872 - 0.7581
1 พ.ค. 58 316,896,447,209.61 43.2291 + 1.2528
24 เม.ย. 58 325,459,345,813.26 44.4819 + 0.973
17 เม.ย. 58 333,213,051,586.93 45.4549 + 1.3034
10 เม.ย. 58 323,658,104,813.69 44.1515 + 0.7970
3 เม.ย. 58 317,815,780,221.14 43.3545 + 0.6848
27 มี.ค. 58 312,795,977,953.76 42.6697 + 0.0668
20 มี.ค 58 312,305,598,368.62 42.6029 + 0.1490
13 มี.ค. 58 313,398,042,116.57 42.7519 + 0.7499
6 มี.ค. 58 318,895,273,797.9 43.5018 + 0.4605
27 ก.พ. 58 315,519,424,838.52 43.0413 + 0.8600
20 ก.พ. 58 321,824,374,007.05 43.9013 + 1.7467
13 ก.พ. 58 334,628,410,585.77 45.6480 - 0.8803
6 ก.พ. 58 341,081,630,203.91 46.5283 + 2.2004
30 ม.ค. 58 324,951,303,623.01 44.3279 + 1.3933
16 ม.ค. 58 314,737,633,881.52 42.9346 + 1.4003
9 ม.ค. 58 325,002,825,766.70 44.3349 + 1.1175
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย 
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : ณัฐพล 16/01/2015  (nuttaphon.s@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3353)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online