::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่ - เดือน - ปี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง มูลค่าเปลี่ยนแปลง
29 ธ.ค. 59 328,658,177,680.46 44.9781 -1.0968
23 ธ.ค. 59 320,643,906,869.28 43.8813 -0.1209
16 ธ.ค. 59 319,760,365,606.53 43.7604 0.7689
9 ธ.ค. 59 325,378,789,954.73 44.5293 -1.3222
2 ธ.ค. 59 315,717,457,257.12 43.2071 -0.5165
25 พ.ย. 59 311,943,244,073.05 42.6906 -0.2988
18 พ.ย. 59 309,760,069,411.62 42.3918 -0.6584
11 พ.ย. 59 304,949,227,480.12 41.7334 -0.0884
4 พ.ย. 59 304,303,422,038.08 41.645 1.0487
28 ต.ค. 59 311,966,131,136.31 42.6937 0.6606
21 ต.ค. 59 316,792,953,617.72 43.3543 0.1259
14 ต.ค. 59 317,712,891,891.60 43.4802 -0.2217
7 ต.ค. 59 316,092,851,953.86 43.2585 -0.7233
30 ก.ย. 59 310,807,607,437.92 42.5352 0.2744
23 ก.ย. 59 312,812,981,682.08 42.8096 -0.3921
16 ก.ย. 59 309,948,050,136.40 42.4175 -1.0092
9 ก.ย. 59 302,573,818,175.42 41.4083 2.0875
2 ก.ย. 59 318,851,269,083.11 43.4958 1.0467
26 ส.ค. 59 326,524,379,113.25 44.5425 -0.6017
19 ส.ค. 59 322,113,715,783.80 43.9408 0.0596
15 ส.ค. 59 322,550,696,381.96 44.0004 -1.0429
5 ส.ค. 59 314,905,436,881.57 42.9575 -0.1466
29 ก.ค. 59 313,830,502,217.24 42.8109 -0.1595
22 ก.ค. 59 312,661,118,121.99 42.6514 -0.9381
15 ก.ค. 59 305,784,328,727.91 41.7133 -1.4918
8 ก.ค. 59 294,848,947,549.61 40.2215 -0.0945
4 ก.ค. 59 294,155,806,972.43 40.127 -1.769
24 มิ.ย. 59 281,188,026,534.84 38.358 0.5057
17 มิ.ย. 59 284,895,463,530.06 38.8637 0.1988
10 มิ.ย. 59 286,352,364,352.46 39.0625 -0.2489
3 มิ.ย. 59 284,527,913,888.79 38.8136 -1.0086
27 พ.ค. 59 277,134,726,413.42 37.805 -1.1274
23 พ.ค. 59 268,869,031,455.32 36.6776 0.0608
13 พ.ค. 59 269,315,809,935.16 36.7384 0.4867
9 พ.ค. 59 272,883,549,539.04 37.2251 0.6487
29 เม.ย. 59 277,639,051,852.23 37.8738 0.0793
22 เม.ย. 59 278,220,092,735.75 37.9531 -1.0289
18 เม.ย. 59 270,677,511,366.07 36.9242 -1.3572
8 เม.ย. 59 260,728,614,192.45 35.567 0.9882
1 เม.ย. 59 267,972,766,439.01 36.5552 0.5914
25 มี.ค. 59 272,308,183,081.44 37.1466 -0.208
18 มี.ค. 59 270,782,757,858.72 36.9386 -0.0469
11 มี.ค. 59 270,439,162,978.99 36.8917 -0.1553
4 มี.ค. 59 269,301,237,694.55 36.7364 -1.3788
26 ก.พ. 59 259,193,637,424.48 35.3576 -0.9378
19 ก.พ. 59 252,319,120,709.11 34.4198 -2.4939
12 ก.พ. 59 234,037,099,497.04 31.9259 1.0998
5 ก.พ. 59 242,099,139,358.10 33.0257 -0.6649
29 ม.ค. 59 237,225,053,650.07 32.3608 -2.1773
22 ม.ค. 59 221,264,053,328.79 30.1835 -1.3383
15 ม.ค. 59 211,453,394,047.07 28.8452 0.7712
8 ม.ค. 59 217,106,513,532.66 29.6164 1.2449
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย 
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : นาท 8/01/2016  (nart.n@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3355)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online